Programy UE

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

PROGRAM MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, których adresatami są:

1)         dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)         osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.)

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1)        wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny

osobistej;

2)        wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3)        wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4)        wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 143.844,90 zł