Programy UE

Cieplucha Zygmunt (zm. 1950)

Proboszcz w Oborzyskach Starych. Ur. 25 XI 1882 w Krajkowie, pow. śremski, syn rolnika Melchiora i Antoniny (primo voto Nowaczyk) z Wawrzyniaków. Po zdaniu matury w gimnazjum śremskim w 1902 podjął studia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 II 1906 z rąk bpa Antoniego Andrzejewicza. Od 1 III 1906 był wikariuszem w Komornikach (dek. bukowski), od 1 III 1907 - w Brodnicy (dek. śremski), a od 1 IV 1916 administratorem parafii Mórkowo (dek. śmigielski).

1 V 1916 otrzymał nominację na proboszcza w Oborzyskach Starych (dek. kościański). W czasie okupacji hitlerowskiej pozostał w swojej parafii, pełniąc od 1942 – jako jedyny kapłan – posługę duszpasterską w całym dekanacie kościańskim i częściowo gostyńskim. Obsługiwał 14 parafii.

Jako wikariusz w Brodnicy brał udział w 1911 w polskim zebraniu wyborczym w Mosinie. Czas wolny od zajęć kapłańskich poświęcał działalności piśmienniczej. Tłumaczył z niemieckiego popularne broszury religijne wydawane w 1907-11, pisał artykuły z zagadnień społeczno – moralnych w „Ruchu Chrześcijańsko – Społecznym” (1907-1910), z zagadnień apologetycznych i biblijnych oraz recenzje w „Miesięczniku Kościelnym” (1911-1912). W „Nowej Bibliotece Kaznodziejskiej” (1918-1919) publikował swe kazania. W 1910 Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu wydała jego publikację "„Własność prywatna" oraz w 1916 "O„istocie religii". W 1929 własnym nakładem wydał w Drukarni Spółkowej w Kościanie plon swych badań historyczno-regionalnych. Dzieło zatytułowane "Z przeszłości Ziemi Kościańskiej" uważane jest powszechnie za pierwszą udaną syntezę społeczno-gospodarczych dziejów pow. kościańskiego w jego granicach historycznych. Udzielał się w Poznańskim Tow. Przyjaciół Nauk, wygłaszając referaty na posiedzeniach Komisji Teologicznej.

Zdrowie mu nie służyło, a poniesione trudy w posłudze kapłańskiej w czasie okupacji jeszcze bardziej nadszarpnęły jego siły. Zmarł 2 I 1950 w Oborzyskach Starych i został pochowany na miejscowym cmentarzu.