Programy UE

20 maja 2024

Do końca czerwca przyjmowane są projekty do Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego

Po raz drugi mieszkańcy Kościana, za pośrednictwem budżetu obywatelskiego mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta.

Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd miasta.

W ubiegłym roku zgłoszono 9 projektów: 5 małych i 4 duże. W internetowym głosowaniu, które trwało przez cały wrzesień oddano 2.181 głosów.

W kategorii „duży projekt” do realizacji mieszkańcy wybrali projekt „Na STRAŻy bezpieczeństwa!”. W jego ramach doposażono Ochotniczą Straż Pożarną w Kościanie w sprzęt do walki z pożarami aut elektrycznych, hybrydowych, paneli fotowoltaicznych czy innych nietypowych przedmiotów, odcinając dopływ utleniacza oraz ograniczając skutki pożaru. Dzięki zakupionej samochodowej płachcie gaśniczej, kamerze termowizyjnej oraz wentylatorowi oddymiającemu strażacy mogą szybko i skutecznie ograniczyć pożar i kontrolować jego przebieg.

Wśród projektów „małych” najwięcej głosów oddano na zakup tablicy wyników sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 4.

W drugiej edycji Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego zwiększono pulę środków przeznaczanych na realizację wybranych przez mieszkańców projektów ze 100.000 do 150.000 złotych.

Tak jak przed rokiem, środki zostały podzielone na dwie kategorie: 80% (obecnie to 120 tys. zł) przeznaczonych zostanie na realizację projektu „dużego”, a 20% (30 tys. zł) na projekt „mały”.

Dla obsługi procesu składania projektów ich weryfikacji oraz głosowania została przygotowana platforma: koscian.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 

Kto i kiedy może zgłaszać projekty do KBO?

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Kościana po zebraniu co najmniej 20 głosów poparcia dla projektu. Projekty przyjmowane będą przez cały czerwiec za pośrednictwem elektronicznego formularza. Można także złożyć wniosek w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim Kościana.

Co musi zawierać wniosek?

Wnioskujący mieszkaniec Kościana może złożyć tylko 1 projekt w danej kategorii, poparty przez co najmniej 20 mieszkańców Kościana. Wniosek musi zawierać:
1) tytuł projektu;
2) lokalizację, miejsce realizacji projektu np. adres, nr działki;
3) skrócony opis projektu;
4) szczegółowy opis projektu zawierający:
a) przedstawienie opisu projektu,
b) wskazanie głównych działań związanych z realizacją projektu,
c) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
d) wskazanie spodziewanych efektów po zakończeniu projektu;
5) szacunkowe koszty realizacji projektu;
6) dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie inny sposób kontaktu, w szczególności adres e-mail);
7) wymienienie załączników.

Co może być przedmiotem wiosku?

Do Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego można składać projekty, które:
1) dotyczą zadań własnych Gminy;
2) są do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego;
3) będą realizowane na terenie Gminy;
4) dotyczą mienia Gminy;
5) są zgodne z prawem, z obowiązującymi w Gminie strategiami, planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, uchwałami Rady Miejskiej Kościana oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościana;
6) obejmują realizację całego zadania, a nie poszczególne jego etapy;
7) uwzględniają zasady uniwersalnego projektowania dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Terminarz Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego

Projekty zgłaszać można od 1 czerwca do 30 czerwca.

Weryfikacja złożonych projektów – do 30 lipca.

Publikacja zgłoszonych projektów na platformie gminy – do 1 sierpnia.

Procedura odwoławcza i publikacja projektów dopuszczonych do wyboru – do 15 sierpnia.

Podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które zostaną poddane głosowaniu wraz z nadanymi numerami – do 20 sierpnia.

Od 1 do 30 września trwa głosowanie nad projektami. Każdy mieszkaniec Kościana jest uprawniony do oddania jednego głosu w danej kategorii poprzez zaznaczenie pola obok wybranego projektu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Miasta Kościana do udziału w wyborze projektów.

Do realizacji w ramach Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego przyjmuje się ten projekt lub projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych w danej kategorii, przeznaczonych na realizację Kościańskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem paragraf 16 ust. 3-5 uchwały .

Realizacja wybranych projektów – do 31 grudnia kolejnego roku.

Szczegóły w Uchwale nr XLIII/517/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać Kościański Budżet Obywatelski.