Programy UE

Dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych - podstawowe informacje

Wniosek może złożyć gospodarstwo domowe zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

(pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.), których główne źródło ciepła zasilane jest:

  • peletem drzewnym,
  • drewnem kawałkowym,
  • skroplonym gazem LPG,
  • olejem opałowym.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany, peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

2.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

1.000,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500,00 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wnioski przyjmowane będą do 30 listopada 2022 r. oraz  zostaną zrealizowane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Wnioski do pobrania