Programy UE

Dotacje z PUP

Ogłoszenie naboru wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie
ogłasza nabór wniosków w okresie 
od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. na
DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

o których mowa w § 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.  w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371 i 713), w związku z art. 15zze4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).


O dotację w kwocie 5.000,00 zł mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy:

  1. którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 
  • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów lub
  • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia
    i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni lub
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  (w związku ze zmianami w PKD kod PKD 93.29.Z został zastąpiony dwoma  nowymi kodami PKD, tj.: PKD 93.29.A oraz PKD 93.29.B i osoby prowadzące przeważającą działalność oznaczoną tymi kodami mogą ubiegać się o ww. dotację);
  1. których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany
    w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40%  w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu  roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,  lub w listopadzie 2021r. 
  2. którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (PSZ-DBKDS) po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu lub w innej formie niż poprzez platformę praca.gov.pl nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia.
Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza umowę oraz wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz jej skutków".

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami dla w/w formy wsparcia. Wzór umowy dotacji, zasady udzielania dotacji, instrukcja krok po kroku wypełniania wniosku na praca.gov.pl dostępne są na stronie psz.praca.gov.pl.

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku należy wykonać następujące kroki:
Krok 1. Zalogować się na stronie praca.gov.pl.
Krok 2. Wejść w zakładkę "sprawy" i wybrać wniosek, do którego należy przesłać dodatkowe dokumenty lub napisać wyjaśnienie.
Krok 3. Kliknąć w przycisk "kontynuuj korespondencję".
Krok 4. Wybrać rodzaj dalszej korespondencji "PISMO W SPRAWIE (PSZ - PS)".
Krok 5. Wybrać adresata wniosku tj. "Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie".
Krok 6. Wypełnić wniosek, a w przypadku konieczności dosłania dodatkowych dokumentów należy je dołączyć do pisma, a na końcu wysłać do Urzędu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie:
- Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258.
- Pani Danuta Nowak – tel. 65 512-10-55 wew. 272.