Programy UE

Henryk Florkowski

Pan Henryk Florkowski urodził się w dniu 14 lipca 1921 r. w Lesznie.

Nauki pobierał w Katolickiej Szkole Powszechnej w Lesznie, którą ukończył w 1934 r. W latach 1938 - 1939 był uczniem Gimnazjum im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, które ukończył w 1938 roku. W latach 1938-1939 był uczniem Liceum Humanistycznego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. Maturę zdał w 1943 roku na konspiracyjnych kompletach Armii Krajowej w Lesznie. Był wtedy podchorążym AK. Studiował w latach 1945 - 1950. W 1967 roku uzyskał doktorat na Akademii Medycznej w Poznaniu za pracę o wpływie insuliny na gospodarkę wodną i jonową u chorego.

W latach 1952-1956 był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Kościanie. W latach 1956-1980 był Ordynatorem Oddziału Internistycznego w Szpitalu Powiatowym w Kościanie.

W latach 1961-1966 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kościanie.

Zawsze był bezpartyjny.

Miał wiele pasji, wszystkie jednak łączył regionalizm. W 1961 roku był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, gdzie inicjował i współorganizował sesje, sympozja i konferencje. Był twórcą i przez blisko 30 lat redaktorem naczelnym Pamiętników Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Badał dzieje miasta, powiatu oraz kościańskiej medycyny. W dziedzinie historii medycyny opracował i opublikował wiele prac, wśród nich „Słownik lekarzy kościańskich”.

Od początku lat sześćdziesiątych XX w. podejmował starania o otwarcie w Kościanie placówki muzealnej, które nastąpiło w 1981 r. Dr. Florkowski przekazał w darze nowoutworzonej placówce wiele cennych eksponatów związanych z przeszłością miasta i regionu kościańskiego. W ciągu wielu lat dr H. Florkowski aktywnie uczestniczył w życiu muzeum, bywał na wystawach, doradzał, podpowiadał, zawsze pomocny i życzliwy.

Przez całe życie działał w licznych organizacjach społecznych. Był działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Stowarzyszenia Rozwoju Służby Zdrowia. Współtworzył i był długoletnim członkiem Rady Naukowej ,,Przyjaciela Ludu’’ w Lesznie. Był członkiem wielu stowarzyszeń zagranicznych, między innymi członkiem Światowego Stowarzyszenia Chirurgów Kręgosłupa w Wiedniu (od 1983 r.).

W 1991 roku jako pierwszy lekarz na Międzynarodowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie otrzymał godność „Gloria Medicinae”.

Był laureatem licznych nagród twórczych, między innymi Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Miasta Kościana, w 2000 roku otrzymał Medal 600-Lecia Odnowienia Praw Miejskich Kościana. Uhonorowany został nagrodą Wiadomości Kościańskich ,,za nieprzeciętność’’.

Rada Miejska Kościana Uchwałą Nr XXV/260/2000 z 21.12.2000 r. nadała Panu Henrykowi Florkowskiemu Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana.

Pan dr Henryk Florkowski, ceniony lekarz, historyk medycyny, regionalista, zmarł 26 grudnia 2003 roku przeżywszy 82 lata.

Rada Miejska Kościana wobec niekwestionowanych zasług dr. Henryka Florkowskiego dla Kościana i Ziemi Kościańskiej nadała Muzeum Regionalnemu w Kościanie Jego imię Uchwałą nr XXX/361/05 z dnia 30 marca 2005 r.

Od 2005 r. w Kościanie odbywają się Ogólnopolskie Półmaratony im. dr. Henryka Florkowskiego.