IV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że IV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
 • powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kościana;
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
 • powołania Rady Społecznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie;
 • reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie;
 • zmiany uchwały nr X/97/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2007 roku;
 • wskazania trzech osób do Kapituły Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”;
 • rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom ze środków wyodrębnionych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy Al. Stanisława Koszewskiego;
 • zmiany  uchwały Nr VI/73/90 Rady Miejskiej w Kościanie z dnia 18.12.1990 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” z siedzibą w Poznaniu;
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/245/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 lutego 1993 r. sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu;
 • ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie oraz w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana.

Ponadto w programie sesji sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego osiedli miasta Kościana w 2018 r.