Programy UE

Kościan Dziękuje 2018

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowane zostały cztery osoby, zasłużone dla miasta Kościana, przyznano też dwie nagrody zbiorowe instytucjom.

- Prof. dr hab. Stefan Jurga za wybitny wkład pracy w utworzenie i działalność Kolegium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kościanie oraz promowanie miasta Kościana w kraju i za granicą,

- Jan Pawicki za wybitną, społeczną działalność na rzecz popularyzacji historii miasta Kościana,

- Piotr Lehmann za długoletni wkład pracy w rozwój kościańskiego szpitalnictwa,

- Józef Abraszkiewicz za długoletnią działalność na niwie sportowej miasta Kościana, nagrody zbiorowe natomiast przyznane zostały:

- Bankowi Spółdzielczemu w Kościanie za 150 lat w służbie idei pracy organicznej oraz znaczące wspieranie kościańskich inicjatyw społecznych,

- Kręgowi Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego w Kościanie za pielęgnowanie skautowych wartości i kontynuację kościańskich tradycji harcerskich.

Wręczenie Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE” miało miejsce podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej XXX Dni Kościana, w dniu 3 czerwca 2018 r.

Laureaci Kościan Dziękuje 2018:

Ad. 1. Prof. dr hab. Stefan Jurga – nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny nauk fizycznych, wieloletni rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, również sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, był wieloletnim Kierownikiem Zakładu Fizyki Molekularnej UAM, obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum NanoBioMedycznego UAM. Urodzony w Kościanie, mimo iż działalność zawodową i naukową związał z UAM, nie zerwał więzi z miastem rodzinnym. Nieustannie wspiera swoją szkołę ILO wykładami i spotkaniami z młodzieżą. Dzięki działaniom profesora Stefana Jurgi w Kościanie w roku 1998 powołano ośrodek zamiejscowy UAM, później od 2002r. zmieniono nazwę na Kolegium UAM w Kościanie. W kościańskim kolegium studiowało ogółem 5 tys. os., a studia dzienne i zaoczne ukończyło blisko 3 tys. absolwentów. Prof. Stefan Jurga wspierał utworzenie w Kościanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem.       

Ad. 2. Jan Pawicki – prawnik, regionalista, działacz społeczny, wiele lat bezinteresownej pracy poświęcił badaniom dziejów miasta Kościana. Autorytet w dziedzinie problematyki regionalno-historycznej i narodowo-patriotycznej. Współtworzył grupę badawczą „Wierni Niepodległej” w Kościanie, działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kościańskiej, współpracuje m.in. z Muzeum Regionalnym w Kościanie. Ma bogaty dorobek publicystyczno-historyczny, wydanych drukiem było wiele artykułów i publikacji jego autorstwa m.in.: „500 lat ołtarza”, „Z dziejów kościołów kościańskich”, „Cmentarze Kościana”, „Krzyże, figury i kapliczki przydrożne Ziemi Kościańskiej”, opracował także materiał dot. udziału mieszkańców w powstaniu wielkopolskim, powstaniu styczniowym, wojnie polsko-bolszewickiej, strajku dzieci szkolnych, itp. Otrzymał nagrodę „Za nieprzeciętność Widomości Kościańskich”, wiele czasu poświęca spotkaniom z młodzieżą, popularyzując wartościowe cechy lokalnego patriotyzmu.    

Ad. 3. Piotr Lehmann – lekarz medycyny, dr nauk medycznych, wieloletni dyrektor SPZOZ w Kościanie. Przez lata umiejętnie wprowadzał nowe zamierzenia organizacyjne kierowanego przez siebie szpitala, pozyskiwał partnerów do współdziałania w realizacji zamierzeń inwestycyjnych, efektywnie współpracował z samorządami objętymi działaniami placówki, w tym Starostwem Powiatowym. Przeobrażał szpital, poszerzał zakres opieki medycznej, świadczeń, wykonywanych badań i zabiegów, wprowadzał nowe metody diagnostyki i leczenia, uruchamiał nowe oddziały i poradnie, modernizował stare, kupował  nowoczesną aparaturę. Poszerzał kadrę lekarską o specjalistów z ośrodków zamiejscowych. Działania te pozwoliły uzyskać szpitalowi certyfikat ISO i certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.

Przez 11 lat kierował szpitalem, pozostawiając go w dobrej sytuacji finansowej, z nakreśloną wizją rozwoju, mimo niełatwej i ciągle zmieniającej się sytuacji ogólnej w służbie zdrowia.

Ad. 4. Józef Abraszkiewicz – wieloletni działacz sportowy, od 1947r. członek Kolejowego Klubu Sportowego „Obra” w Kościanie, sekcji tenisa stołowego. Jako zawodnik tenisa stołowego wielokrotnie zdobywał medale i tytuły mistrza, był kierownikiem sekcji. Bardzo angażował się w pozyskiwanie społecznych środków na budowę hali sportowej „Łazienki”, za co m.in. otrzymał brązową odznakę KKS Obra. Przez 50 lat pełnił funkcję księgowego klubu KKS Obra, jednocześnie skutecznie zabiegał o pozyskiwanie sponsorów i środków, w tym m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport dla wszystkich”. Przez wiele lat był członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, członkiem Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, jest członkiem Rady Osiedla „Błonie”. Odznaczony m.in. „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”.     

Ad. 5. Bank Spółdzielczy w Kościanie – instytucja obchodzi w tym roku jubileusz 150-lecia działalności. Powstała w zaborze pruskim jako polska spółka kredytowo-oszczędnościowa, stanowiła ważne ogniwo w obronie mieszkańców Kościana i okolicy przed naporem germanizacyjnym. Bank przyczynił się do powstania i rozwoju polskich warsztatów i przedsiębiorstw, a także wydatnie wspierał polskie organizacje. Obecnie bank obejmuje swoim działaniem 8 najbliższych powiatów, liczba udziałowców wynosi 1463 os. Jako placówka bankowa od lat wspiera liczne kościańskie stowarzyszenia, organizacje, instytucje, itp. Ma także zasługi w ratowaniu zabytków kultury sakralnej, a także rozwoju służby zdrowia miasta Kościana. Wpisuje się w kreowanie miasta Kościana jako ośrodka silnego i godnego zaufania.

Ad. 6. Krąg Harcerzy Seniorów im. Jana III Sobieskiego w Kościanie –powstał 35 lat temu na niwie harcerstwa kościańskiego z okresu międzywojennego i powojennego. Od lat kultywuje, propaguje i ocala od zapomnienia fakty i sylwetki bohaterów historycznych harcerstwa kościańskiego, czynnie i aktywnie uczestniczy w życiu miasta i powiatu, dając także przykłady patriotyzmu w codziennym działaniu. Prowadzi działalność wychowawczą na rzecz młodych pokoleń, także współpracując ze szkołami i innymi podmiotami. Współorganizuje imprezy harcerskie z udziałem młodzieży m.in. capstrzyki, spotkania harcerskich pokoleń, uroczyste zbiórki z okazji rocznic, biegi patrolowe, konkursy wiedzy o wydarzeniach i bohaterach, itp. Przedstawiciele Kręgu oprócz uczestnictwa w uroczystościach patriotyczno-religijnych, czynnie pomagają w organizacji gry miejskiej „Kryptonim Wolność”, pełniąc służbę na wyznaczonych posterunkach. Realizują wiele inicjatyw m.in. upamiętnienia osób i wydarzeń, także poprzez liczne pomniki i tablice oraz krzyże na grobach zasłużonych harcerzy. Krąg otrzymał zbiorową Nagrodę Twórczą Miasta Kościana, a jej pierwszy przewodniczący Śp. Dh. Czesław Frąckowiak – indywidualną.