Programy UE

Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu

ul. 27 stycznia 1
64-000 Kościan
tel. 602 364 210 tel. prywatny

Nr KRS 0000044598

Godziny Urzędowania: Wtorek godz. 16-17, drugi poniedziałek miesiąca, godz. 16-17.
Forma prawna organizacji: Stowarzyszenie
Ilość członków: 36 członków

Kościańskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Udaru Mózgu posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. posiada odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

 • Jolanta Kupka - Przewodnicząca
 • Katarzyna Adamska - Sekretarz
 • Andrzej Kunc - V-ce Przewodniczący
 • Paweł Jurga - Członek
 • Wanda Pawłowska - V-ce Przewodnicząca
 • Paweł Michalak - Członek
 • Alina Spławska - Skarbnik

Cel i zadania statutowe organizacji:

 1. zrzeszenie osób chorych na stwardnienie rozsiane , osób po przebytym udazie mózgu oraz ich przyjaciół, w dążeniu osiągnięcia poprawy warunków życia chorych i stanu zdrowia.
 2. tworzenie, zrzeszonym w Towarzystwie osobom chorym, optymalnych warunków sprzyjających jak najaktywniejszemu ich udziałowi w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, gospodarczym i kulturalnym.
 3. mobilizowanie osób chorych, będących członkami Towarzystwa, do podejmowania wysiłku wszechstronnej rehabilitacji i leczenia, prowadzących do osiągania optymalnego, przy ich schorzeniach, poziomu funkcjonowania w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym i społecznym.
 4. uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej ludzi zrzeszonych w Towarzystwie, kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami i wyzwalanie pozytywnych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym.
 5. edukacja rodzin osób chorych oraz ogółu społeczeństwa w zakresie pozwalającym zrozumienie specyfiki choroby stwardnienia rozsianego oraz udaru mózgu a także problemów, z którymi borykają się osoby, które zapadły na te schorzenia.
 6. występowanie na zewnątrz Towarzystwa w interesie osób chorych, w nim zrzeszonych oraz współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stawiającymi sobie za cel pomoc osobom niepełnosprawnym.