Programy UE

21 września 2022

Miasto odstąpiło od umowy

Miasto Kościan odstąpiło od umowy z firmą Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana z powodu nierealizowania przez spółkę prac budowlanych na Rynku. Inwestycję dokończy inny wykonawca wyłoniony w przetargu.

Wykonawca rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie od 8 sierpnia br. nie prowadził prac budowalnych, pomimo wezwania ze strony miasta do natychmiastowego powrotu na plac budowy. Datą graniczną wyznaczoną przez miasto był 19 września 2022 roku. Ponieważ prac nie wznowiono, 20 września miasto wystosowało pismo do firmy Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana, w którym poinformowało o odstąpieniu od umowy. Powodem odstąpienia jest przerwanie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wraz z odstąpieniem od umowy miasto wezwało przedsiębiorstwo Polskie Surowce Skalne sp. z o.o.  Grupa Budowlana do uregulowania należnej Gminie Miejskiej Kościan kwoty 1 174 296,47 zł, na którą składa się kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca (690 762,72 zł) oraz kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 35 dni (483 533,75 zł).

Nowy wykonawca, któremu miasto powierzy dokończenie zadania, zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

***

Przebudowa Rynku i ulicy Wrocławskiej jest drugim etapem projektu „Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”, na realizację którego samorząd pozyskał unijną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 053 926 zł, w ramach konkursu „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, przeprowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wartość całego projektu wynosi 8 422 149 zł.

Pierwszy etap, zakończony w połowie 2020 roku, obejmował remont  ratusza. Przetarg na realizację drugiego etapu - rewitalizacji Rynku i ulicy Wrocławskiej - rozstrzygnięto we wrześniu 2020 roku. Wygrała go firma Polskie Surowce Skalne sp. z o.o.  Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich, która złożyła ofertę na kwotę 6 446 228 złotych. Umowę podpisano 20.10.2020 roku, a plac budowy przekazano firmie 3 listopada 2020 roku. Inwestycja miała trwać dziesięć miesięcy.

Termin zakończenia prac wydłużano aneksami. Ostatni wyznaczał datę zakończenia inwestycji na 16 sierpnia 2022 roku. Powodami wydłużenia terminów były negatywne następstwa epidemii covid-19, a następnie wojny w Ukrainie.

10 sierpnia 2022 roku, dwa dni po zejściu z placu budowy, wykonawca wystosował do miasta pismo, w którym zwracał się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji i zwiększenie limitu płatności częściowych. Pismem z 8 września 2022 roku Polskie Surowce Skalne wniosły o podwyższenie wynagrodzenia wynikającego z umowy o 1 387 924 zł. Miasto poinformowało wykonawcę, że podjęcie rozmów na tematy poruszone w obu pismach możliwe będzie po powrocie spółki na plac budowy i kontynuowaniu prac.

Ponieważ wykonawca nie powrócił na plac budowy, miasto odstąpiło od umowy i wezwało Polskie Surowce Skalne do uregulowania kar umownych.