Programy UE

03 czerwca 2024

Nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Moniuszki.

Burmistrz Miasta Kościana

o g ł a s z a

czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Stanisława Moniuszki.

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 2278/2, zapisana w księdze wieczystej numer PO1K/00034097/2 o powierzchni 0.5862 ha stanowi własność Gminy Miejskiej Kościan.

Nieruchomość zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym o funkcji oświatowej, zlokalizowana jest w centrum Kościana przy ul. Stanisława Moniuszki w pobliżu pełnej infrastruktury miejskiej i w otoczeniu domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, przedszkola i zakładów usługowych.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/416/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana dla nieruchomości wyznaczony jest kierunek zagospodarowania przestrzennego pod funkcję terenów zabudowy usługowej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu oraz możliwości przyłączenia się
do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nieruchomość zostaje przejęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

 

Cena wywoławcza: 4 689 600,00 zł

Wadium: 937 920,00 zł

 

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1530
ze zm.) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT.

Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 26 października 2023 r. drugi 11 stycznia2024r. trzeci 7 maja 2024

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2024 r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 z podaniem numeru geodezyjnego działki, której dotyczy wpłacone wadium.

Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 29 lipca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyższej ustawy.

Na nabywcy gruntów, budynków i budowli spoczywa obowiązek podatkowy wynikający
z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.), a w przypadku użytków rolnych z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Uczestnikom zainteresowanym udziałem w przetargu, nieruchomość zostanie udostępniona
do obejrzenia po wcześniejszym ustaleniu terminu.  

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu
(65) 512 11 11 wew. 105 lub na stronie internetowej pod adresem http://www.koscian.pl/.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.