Programy UE

25 stycznia 2024

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest

Obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Burmistrz Miasta Kościana  przypomina ze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania stanowiącej Załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia.

- osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi,

- podmioty prawne, przedsiębiorcy przekładają bezpośrednio marszałkowi województwa,

Osoby fizyczne przedkładają Informacje corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór formularza do pobrania pod komunikatem oraz można go otrzymać w siedzibie urzędu.

Miejsce składania dokumentów dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami:

Urząd Miejski Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

UWAGA! Osoby fizyczne, które nie złożą w/w Informacji o wyrobach zawierających azbest nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do kosztów unieszkodliwienia azbestu w przypadku jego ewentualnego demontażu z dachu.