Programy UE

Obwieszczenie o wyłożeniu - ul. Gostyńska

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego „W rejonie ulicy Gostyńskiej” w Kościanie – część A.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku poz. 503, ze zm.), art. 39 ust. 1
i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Kościana nr
XXIX/380/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego „W rejonie ulicy Gostyńskiej” w
Kościanie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego „W rejonie ulicy Gostyńskiej” część A w
Kościanie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 22 marca 2023 r. do 12
kwietnia 2023 r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego
Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pok. nr 1, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie
internetowej Urzędu Miejskiej Kościana pod adresem: www.koscian.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w
dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana,
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (pokój nr 1, parter).
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku poz. 503, ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Miasta Kościana na adres urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000
Kościan, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: koscian@koscian.pl lub gm@koscian.pl. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Informuję, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w uwagach jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego, ciążącego na Administratorze danych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uproszczona klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie BIP Urzędu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz
Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22 , 64-000 Kościan.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu Miejskiego Kościana, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana za pomocą adresu
szymon.slusarek@koscian.eu. telefon : 65 512 28 22.