Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp ul. Bączkowskiego, Marcinkowego i kana

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowego i kanałem Obry.