Otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Kościana

Uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Kościana odbyło się w dniu 25 października na terenie obiektu przy ul. Kanałowej. Po otwarciu oczyszczalni w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca jakie korzyści dla mieszkańców miasta Kościana stwarza nowa inwestycja Wodociągów Kościańskich.

Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnej inwestycji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nowoczesne urządzenia tej oczyszczalni niezawodnie służyć będą gospodarce ściekowej miasta z korzyścią dla społeczności kościańskiej.


Celem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni było przede wszystkim: usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, lepsza kontrola procesów oczyszczania, minimalizacja uciążliwości odorowej oraz zastosowania m.in. biofiltracji, minimalizacja uciążliwości hałasowych, zagospodarowanie osadów ścieków m.in. poprzez budowę komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykorzystanie biogazu dla celów eksploatacyjnych oczyszczalni. Spółka „Wodociągi Kościańskie” realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji. Zgodnie z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) umową o dofinansowanie wraz z Aneksem nr 1 i 2 planowane całkowite koszty projektu (wartość brutto) wynoszą 50.450.911,68 PLN, a uzyskana pomoc w formie dotacji to 24.214.457,52 PLN. Projekt będzie realizowany do 31.08.2021 r. Zakres projektu obejmuje zadania: Budowa budynku przeróbki osadu, Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, Dostawa i montaż urządzeń dla systemu zarządzania siecią wodociągową, Remont obiektu magazynu na pomieszczenia biurowe dla JRP, Przebudowa i rozbudowa SUW Łazienki. Największym przedsięwzięciem przedmiotowego projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana. Rozpoczęła się ona już 2014 r. i trwała do końca sierpnia br. W tym czasie zrealizowano dwa duże kontrakty: Budowa budynku przeróbki osadu oraz Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków. Koszt inwestycji netto wyniósł 30.981.303,82 PLN, a otrzymana dotacja z funduszy europejskich wyniosła 18.208.257,59 PLN. Inwestycję wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację ww. zadań udzielił Spółce zwrotnej pożyczki w wysokości około 11 mln PLN. Inwestycję wsparła też Gmina Kościan kwotą 1.200.000 zł. Wcześniej Rada Gminy Kościan wyraziła zgodę na zmiany administracyjne i włączenie od 1 stycznia 2019 roku 22 ha gruntów wokół miejskiej oczyszczalni ścieków do Miasta Kościana.