PRAWO PRACY i HR

Miejscowość: Kościan
Miejsce: OWP
Data rozpoczęcia: 2019-11-05
Data zakończenia: 2019-11-05
Organizator: OWP

Zapraszamy na szkolenie pt.: "PRAWO PRACY i HR” 5 listopada 2019 r. w godz. 12.00 – 15.00 do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro).

Program szkolenia obejmuje:

I „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – błędy najczęściej popełniane przez pracodawców” (1,5 godziny)

Celem tej części szkolenia jest omówienie możliwych podstaw zatrudnienia pracowników (cywilnoprawnego i pracowniczego) i przesłanek, które powinny wpłynąć na wybór odpowiedniej podstawy prawnej współpracy. Przybliżymy rodzaje umów o pracę oraz omówimy treść samej umowy z uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy. Omówione zostaną także możliwe tryby rozwiązania umowy o pracę wraz ze wskazaniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie i najczęstszych „pułapek” (ze zwróceniem szczególnej uwagi na najnowsze zmiany w linii orzeczniczej sądów pracy – np. w zakresie częstych nieobecności chorobowych pracownika, utraty zaufania do pracownika, czy też nierealizowania planów sprzedaży – tzw. „targetów” – jako przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę).

1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – jak bezpiecznie wybrać prawidłową podstawę współpracy?

a) konsekwencje wyboru umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę,
b) czy możliwa jest „bezpieczna” zmiana rodzaju umowy („przejście” pracownika na tzw. samozatrudnienie?).

2. Nawiązanie stosunku pracy:

a) dane osobowe i dokumenty żądane od kandydata do pracy i od pracownika,
b) wybór rodzaju umowy o pracę i obowiązujące ograniczenia,
c) treść umowy o pracę z uwzględnieniem określenia:
- miejsca pracy (np. w przypadku pracowników mobilnych),
- bezpiecznego określenia zakresu obowiązków pracownika,
- składników wynagrodzenia za pracę (czym są: premia, nagroda i „premia uznaniowa”?),
- dodatkowych zapisów zabezpieczających interesy pracodawcy (obowiązek poufności, zakaz konkurencji, prawa autorskie i inne).

3. Rozwiązanie stosunku pracy:

a) sposoby rozwiązywania umów o pracę – dopuszczalność stosowania i stawiane przed pracodawcą obowiązki:

- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
- wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (kiedy wskazywać przyczynę wypowiedzenia i jak prawidłowo ją sformułować?),
- wypowiedzenie umowy przez pracownika,
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne),
- rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. „odwrócona” dyscyplinarka),

b) szczególne uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia:

- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
- udzielenie urlopu wypoczynkowego,
- czasowe powierzenie innych zadań pracownikowi.

 

II „Rozliczanie czasu pracy” (1,5 godziny)

Celem tej części szkolenia jest z kolei omówienie wybranych elementów i instytucji dotyczących czasu pracy. Szczególną uwagę zwrócimy na problematykę rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych, pokazując „błędy”, jakie często popełniają pracodawcy w tym zakresie (identyfikując np. udzielanie dnia wolnego od pracy za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy z udzielaniem czasu wolnego za czas pracy w nadgodzinach, czy też nieprawidłowo kwalifikując, a tym samym rozliczając nadgodziny dobowe i średniotygodniowe). Także i w tym przypadku pokażemy najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego, stanowiska i interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

1. Podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy:

a) czas pracy (a czas przebywania na terenie zakładu pracy),
b) doba pracownicza,
c) tydzień pracowniczy,
d) pracownicy zarządzający zakładem pracy (a kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych),

2. Zadaniowy system czasu pracy – czy rzeczywiście jest on „panaceum” na nadgodziny pracownicze?

3. Tzw. „elastyczny” czas pracy:

a) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić wydłużony okres rozliczeniowy,
b) kiedy należy rozważyć i w jakim trybie wprowadzić tzw. „ruchomą” dobę pracowniczą (w wersji „przedziałowej” lub „harmonogramowej”),
c) na co zwraca szczególną uwagę PIP kontrolując pracodawców w ww. zakresie,

4. Czas pracy w godzinach nadliczbowych:

a) dopuszczalność zlecenia pracy w nadgodzinach (czy pracownik może odmówić świadczenia tej pracy?),
b) limity (dobowy, tygodniowy, roczny) pracy nadliczbowej,
c) zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach (wynagrodzenie, dodatki, czas wolny),
d) „samowolne” nadgodziny pracowników – czy i w jaki sposób pracodawca może się przed nimi zabezpieczyć (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników mobilnych pracujących w terenie).

Spotkanie poprowadzi Michał Szuszczyński – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszony w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na tym Uniwersytecie. Przez 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 7 lat kierował pracami Departamentu Prawa Pracy. Założyciel i wspólnik kancelarii SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy.

Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, świadcząc usługi doradcze na rzecz średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, przejęć oraz fuzji podmiotów gospodarczych, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

Cena szkolenia 50,00 zł brutto. 
Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego pod adresem biuro@owp.koscian.net do 31.10.2019r., do  godz. 14.00. Więcej informacji pod nr tel. 65 512 77 83 i 797 508 207.

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości w Kościanie