Programy UE

Północna - wyłożenie do publicznego wglądu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie w rejonie ul. Północnej, przy terenach kolejowych – „Kościan północny – wschód”.

Projekt w załącznikach.