Ponad 20 milionów na inwestycje w 2019 roku

Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2019. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 114.029.967,47 zł, natomiast wydatki w kwocie 118.580.286,90 zł.

Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne wynoszące ok. 53% dochodów ogółem. Są to m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz adiacencka i planistyczna. Na drugiej pozycji w dochodach znajdują się dotacje celowe wynoszące ok. 22%, subwencja ogólna stanowi ok. 18 % oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ok. 7% dochodów ogółem. Wśród zaplanowanych w tegorocznym budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą i wychowaniem tj. 39.917.083,00 zł (33,7 %). Na zadania związane z Rodziną wydane będzie 21.627.247,00 zł (18,2%) wydatków, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9.915.617,94 zł tj. (8,4%), a na pomoc społeczną – 9.277.346,00 zł tj. (7,8%).  

Na zadania majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości blisko 21 milionów złotych. Jednym z najważniejszych zadań będzie instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców miasta Kościana. Kolejnym ważnym wydatkiem majątkowym zaplanowanym w tegorocznym budżecie jest „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego” – etap VI i VIII oraz rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną także na budowę miejsc postojowych miedzy ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi, na budowę przedszkola wraz ze żłobkiem na os. Konstytucji 3 Maja oraz na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan. Zaplanowano także wydatki na rozbudowę KOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2019 znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.