Programy UE

Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/257/08 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 czerwca 2021 roku do 01 lipca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pok. nr 1 (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00), z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 9:00 w auli w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2, 64-000 Kościan (sala nr 200, II piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2021 roku. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego (Al. Kościuszki 22, parter, pok. nr 1).

Projekt planu udostępniony zostanie również na stronach internetowych Urzędu www.koscian.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.), w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17a tejże ustawy, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana , Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana można skontaktować się pod adresem email szymon.slusarek@koscian.eu. lub telefonicznie pod nr 65 512 28 22.