Programy UE

22 maja 2024

Poznaj projekt strategii rozwoju Kościana

Burmistrz Kościana zaprasza do konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 324 ), uchwałą Nr XXXI/337/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz uchwałą Nr XLIX/580/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji

zapraszam
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Miasta Kościan oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 22 maja 2024 r. do 27 czerwca 2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
1. przesłać na adres: Urząd Miejski Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: koscian@koscian.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Kościana na lata 2024-2033 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 6 czerwca 2024 roku o godz. 12.00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 4 czerwca 2024 roku klikając w poniższy link:

https://forms.office.com/e/40Bbiq5Pp6

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Burmistrz Miasta Kościana
/-/ Sławomir Kaczmarek

 

Projekt strategii oraz formularz uwag załączono pod tekstem


 

Przedsięwzięcie dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 25.830,00 zł.