Programy UE

15 maja 2024

Programy wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia

Uwaga: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie posiada środki finansowe na aktywizację osób, które są bezrobotne i nie ukończyły 30 roku życia.

 Osoby te mogą otrzymać wsparcie w postaci:

• BONU NA ZASIEDLENIE - jest przyznawany bezrobotnemu, na podstawie umowy ze starostą, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


• BONU SZKOLENIOWEGO – jest gwarancją skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem. Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania i po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu określa starosta. Na zasadach określonych w ustawie, bonem starosta finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdów i zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Koszty ponad limit pokrywa z własnych środków bezrobotny.


• BONU STAŻOWEGO - jest gwarancją skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu również przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez ten okres, starosta wypłaca premię w wysokości 1 995,10 zł. W ramach bonu starosta finansuje koszty: przejazdów do miejsca odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Więcej informacji na temat ww. programów można uzyskać:
 w siedzibie naszego urzędu: Kościan, ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
 pod numerem telefonu 65-512-10-55 wew. 258, 274 lub 205
 na stronie internetowej:
o koscian.praca.gov.pl - Bon na zasiedlenie
o koscian.praca.gov.pl - Szkolenia i bon szkoleniowy
o koscian.praca.gov.pl - Staże i bony stażowe