Programy UE

09 listopada 2022

Przetarg - nieruchomość gruntowa przy ul. Surzyńskiego

Burmistrz Miasta Kościana ogłasza siódmy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działkę o numerze geodezyjnym 1501/4, zapisana w księdze wieczystej numer PO1K/00026205/4 o powierzchni 0.0362 ha, położona
w Kościanie przy ul. Księdza Józefa Surzyńskiego stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Kościan w udziale 1/2.

Nieruchomość gruntowa o stosunkowo regularnym, czworokątnym kształcie działki i płaskiej powierzchni, zlokalizowana nieopodal centralnej części Kościana, w sąsiedztwie intensywnej, ścisłej zabudowy mieszkaniowej o charakterze miejskim i zabudowy wielorodzinnej, uzbrojona w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektroenergetyczną
i telekomunikacyjną.

Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym, w którym większa część pełni funkcję mieszkalną, z wydzielonym
na parterze lokalem handlowym z biurem/zapleczem połączonym z resztą budynku
oraz niezależnym wejściem od ulicy i witryną, posiadającym trzy wejścia od frontu do sklepu i do części mieszkalnej oraz od strony ogrodu.   

Nieruchomość nie jest obciążona umowami najmu oraz dzierżawy. Nieruchomość  obciążona jest hipoteką umowną zwykłą w kwocie 130 000,00 zł i hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 50 000,00 zł na rzecz Pana Przemysława Szlachetki, która obciąża współwłaścicieli.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/416/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana dla nieruchomości wyznaczony jest kierunek zagospodarowania przestrzennego pod funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu oraz możliwości przyłączenia się
do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nieruchomość zostaje przejęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

 

Cena wywoławcza: 140 000,00 zł

Wadium: 28 000,00 zł

 

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT.

Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 01 marca 2022 r., drugi w dniu 20 kwietnia 2022 r., trzeci w dniu
31 maja 2022 r., czwarty w dniu 13 lipca 2022 r., piąty w dniu 31 sierpnia 2022 r., a szósty
w dniu 25 października 2022 r.     

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 z podaniem numeru geodezyjnego działki.

Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 09 grudnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyższej ustawy.    

O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nieruchomości, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Uczestnikom zainteresowanym udziałem w przetargu, nieruchomość zostanie udostępniona
do obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z odpowiedzialnym pracownikiem.  

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu
(65) 512 11 11 wew. 105 lub na stronie internetowej pod adresem http://www.koscian.pl/.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.