Trzy razy więcej na inwestycje w 2018 roku

Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2018. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 110.099.851,91 zł, natomiast wydatki w kwocie 116.089.024,91 zł.

Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne wynoszące ok. 51% dochodów ogółem. Są to m.in. udziały w podatkach dochodowych oraz podatki i opłaty lokalne tj. podatek od nieruchomości, środków transportowych, opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz adiacencka i planistyczna. Na drugiej pozycji w dochodach znajdują się dotacje celowe wynoszące ok. 23%, subwencja ogólna stanowi ok. 17 % dochodów ogółem.

Wśród zaplanowanych w tegorocznym budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą i wychowaniem tj. 39.611.035,86 zł (33,56 %). Na zadania związane z Rodziną wydane będzie 22.577.295,00 zł (19,54%) wydatków, na gospodarkę komunalną 9.457.699,71 zł tj. (8,4%), a na pomoc społeczną - 8.745.665,56 zł tj. (7,78%).  

Na zadania majątkowe w 2018 roku miasto zaplanowało kwotę trzy razy większą niż w ubiegłym roku tj. 24.650.065,96 zł. Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa przedszkola ze żłobkiem - przeznaczone na ten cel będzie 4 mln zł. Na zadanie „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego” – etap VI - zaplanowano kwotę blisko 3,4 mln zł. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną m. in. na przebudowę ulic: Topolowej i Krętej. Przeznaczono ponad 1,2 mln zł na projekt unijny „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”, a kwotę blisko 1,5 mln zł na projekt „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie”. Zaplanowano także rozbudowę KOK wraz z zagospodarowaniem otoczenia, na co samorząd Kościana zaplanował dotację celową w kwocie blisko 1,08 mln zł (dofinansowanie w kwocie 4,34 mln zł wpłynie bezpośrednio do KOK).  W projekcie wydatków znalazły się m.in. także: kwota 5,65 mln zł na projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan” i kwota 2,26 mln zł na zadnie modernizacji oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan.

Na projekty unijne w projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę 58,46 mln zł.    

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2018 znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.

Na sesji podjęto także inne uchwały, m.in. zmian w budżecie i przyjęcia wydatków niewygasających, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie, o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan oraz m.in. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.