VI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że VI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 16 maja 2019 roku o godzinie 16:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2019-2030;
  • zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza;
  • regulaminu korzystania z urządzeń skateparku w Kościanie;
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Ponadto w programie sesji sprawozdanie Biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie za 2018 rok, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie za 2018 rok oraz prezentacja potrzeb w zakresie pomocy społecznej, ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kościan na rok 2018 oraz sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018.

Program sesji i transmisja online w dniu sesji: rada.koscian.pl.