Programy UE

05 czerwca 2024

Wykaz lokali użytkowych i nieruchomości gruntowej przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 28/24
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych i nieruchomości gruntowej przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz lokali użytkowych i nieruchomości gruntowej przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres do 3 lat

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

PO1K/00039695/9           1845/2/

PO1K/00029610/7          1846/2

PO1K/00029610/7          1846/1

2.

Powierzchnia pomieszczenia i nieruchomości do wynajęcia i wydzierżawienia 

1.

43 m² pierwsze piętro w budynku nr 1

2.

16,50m²  na parterze w budynku nr 1

3.

106 m²  drugie piętro budynku nr 1

65,75 m²  drugie piętro w budynku nr 1

4.

2m²  dach budynku nr  5

5.

1180m² na parterze w budynku nr 19 i 28.

6.

130m² drugie piętro budynku nr 5

3.

Opis nieruchomości

Lokale użytkowe w budynku nr 1,5, 19 i 28  zlokalizowane są na terenie kompleksu o funkcji magazynowo - produkcyjnej i administracyjno - biurowej, położonego w centralnej części Kościana na nieruchomości znajdującej się przy ul. Bernardyńskiej 2. Teren nieruchomości ogrodzony i wewnątrz posesji utwardzony. 

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/351/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar położony w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej w granicach działek o nr ewid. 1845 i 1846 działki oznaczone numerem geodezyjnym 1845/2 i 1846/1 przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej z dopuszczeniem przemysłu nieuciążliwego.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Na okres do 3 lat.

6.

Cena nieruchomości 

Nie dotyczy.

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy.

8.

Wysokość opłat z tytułu najmu - stawka miesięczna czynszu netto 

1.

Stawka 1,50/m2 w celu prowadzenia biura przez organizacje pożytku publicznego  realizujące zadania statutowe.

2.

Stawka 1,50/m² w celu prowadzenia biura przez organizacje pożytku publicznego  realizujące zadania statutowe.

3.

Stawka 14,00 zł/m² na cele magazynowe związane z prowadzoną działalnością.

Stawka 14,00 zł/m² na cele magazynowe związane z prowadzoną działalnością.

4.

Stawka 300 zł ustalana w drodze negocjacji za wynajęcie powierzchni dachu i ściany w celu posadowienia urządzeń nadawczo-odbiorczych

5.

Stawka 14,00 zł/m² na cele magazynowe związane z prowadzoną działalnością.

6.

Stawka 14,00 zł/m² na cele magazynowe związane z prowadzoną działalnością.

Stawki zgodne z Zarządzeniem Nr 723/22 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu.

Świadczenia dodatkowe pozostające w bezpośrednim związku z przedmiotem najmu i dzierżawy w szczególności:

- opłata za energię elektryczną ,gaz

- opłata za zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków

- opłata za całodobową ochronę obiektu

- opłata za korzystanie z dźwigu towarowego

- opłata za śmieci

9.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze. 

Świadczenia dodatkowe płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.
Podatek od nieruchomości płatny w wysokości i w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej Kościana. 

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz waloryzowany co roku z dniem 1 stycznia współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały roku poprzedzającego zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS. 

11.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem,  dzierżawę lub użyczenie

Najem i dzierżawa w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

12.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nie dotyczy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana oraz zamieszczenie na stronach internetowych, a także opublikowaniu informacji w prasie.

 

 

 

Burmistrz Miasta Kościana


Sławomir Kaczmarek

 

 

Uzasadnienie

Wskazanie potrzeby podjęcia zarządzenia

Właściwy organ jest zobowiązany do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Stan faktyczny

Lokal użytkowy o powierzchni 43 m² znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku nr 1 zlokalizowany  na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 - kontynuacja umowy najmu. (ZHP)

Lokal użytkowy o powierzchni 16,50 m² na parterze w budynku nr 1 zlokalizowany na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 - kontynuacja umowy najmu.(STOWARZYSZENIE DODAJMY ZYCIA DO LAT)

Lokal użytkowy o powierzchni 106 m2 i 65,75 m² znajdujące się na  drugim piętrze w budynku nr 1 zlokalizowane  na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2- kontynuacja umowy najmu.(POWIAT KOŚCIAŃSKI)

Dach o powierzchni 2 m² znajdujący się na budynku nr 5 zlokalizowany  na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 - kontynuacja umowy najmu.(INTERNET WIELKOPOLSKA)

Lokal użytkowy o powierzchni 1180 m² znajdujący się na parterze w budynku nr 19 i 28 zlokalizowany  na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2- kontynuacja umowy najmu.(IMPERIAL TOBACCO)

Lokal użytkowy o powierzchni 130 m² znajdujący się na drugim piętrze w budynku nr 5 zlokalizowany  na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 -kontynuacja umowy najmu.(WFN MOONWOOD)

Stan prawny

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Skutki finansowe

Zarządzenie wywołuje skutki finansowe dla Gminy Miejskiej Kościan. Dochody możliwe do uzyskania z tytułu najmu i dzierżawy zostały ujęte w budżecie Gminy Miejskiej Kościan na 2024 r.

 

Naczelnik Wydziału

 

Jarosław Postaremczak

 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ.U.z 2023 r.poz.1113,1463,1506,1688,1762,1906 i 2029