Programy UE

XXXIII sesja Rady Miejskiej Kościana

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XXXIII sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11 (transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube)

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

• zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022-2034;

• zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu;

• nadania nazwy osiedla w Kościanie;

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu;

• wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

• zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Kościana;

• rozpatrzenia petycji.

Ponadto w programie sesji sprawozdania: z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2021 r., z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2021 roku, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok, z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.