Programy UE

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 19 maja 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11.

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana wotum zaufania;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kościan oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok 2021;
  • udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościana absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
  • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2021 r.;
  • zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2022-2034.

 

Ponadto w programie sesji przedstawienie raportu Burmistrza Miasta Kościana o stanie Gminy Miejskiej Kościan za 2021 rok oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia.

Transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube.