Programy UE

Z obrad Rady Miejskiej Kościana

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się w trybie zdalnym XXI sesja Rady Miejskiej Kościana. W obradach, które prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana – Dawid Olejniczak, uczestniczyło 21 radnych.

Rada Miejska w Kościanie podjęła m.in. uchwałę w sprawie nabycia kolejnych 3 udziałów w kapitale zakładowym Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu o wartości 30.000,00 zł. Do tej pory Gmina Miejska Kościan posiada 24 udziały za kwotę 240 000,00 zł.

Podczas obrad sesji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2021 r. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zobowiązuje corocznie radę gminy do określenia w drodze uchwały, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na realizację powyższych zadań zabezpieczono w budżecie Gminy Miejskiej Kościan na 2021 r. środki w wysokości 145.373,80 zł. Największą pozycję stanowi dotacja na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju w wysokości 136.873,80 zł. Powyższa kwota obejmuje środki przeznaczone na bieżącą działalność schroniska.

Ważnym aktem prawa miejscowego jest uchwała w sprawie nadania nazwy osiedla w Kościanie. Projektowanym drogom wewnętrznym, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 1708/1, 1705/1, 1707/1, 1706/1, 1704/15 położonym pomiędzy ul. Adama Mickiewicza, ul. Henryka Sienkiewicza oraz Al. Stanisława Koszewskiego, nadano nazwę Osiedle Literatów. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Kościana w 2021 r. W związku z sytuacją epidemiczną branża gastronomiczna dotknięta jest ograniczeniami. Radni zdecydowali o zwolnieniu z części opłaty na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jako formę wsparcia gastronomii w związku z COVID-19.

Ponadto podczas obrad sesji podjęto:

  • uchwałę w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie z pomocy społecznej w formie posiłków,
  • uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz umów dzierżawy,
  • uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • uchwałę w sprawie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie,
  • uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji,
  • uchwałę w sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana,
  • uchwałę zmieniającą plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2021 r.,
  • uchwałę zmieniającą skład osobowy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana,
  • uchwałę zmieniającą skład osobowy Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana.

W trakcie sesji przyjęto ramowy plan pracy Rady Miejskiej Kościana na 2021 rok, plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2021 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Miejskiej Kościana za 2020 rok i z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.

Retransmisja dostępna na profilu Urzędu Miejskiego Kościana na platformie YouTube

Pełne teksty wszystkich uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.