Komunikat Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności

Szanowni Państwo, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) przypomina o obowiązku zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego zaległych sprawozdań za 2018 rok, tj. zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności za cały 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Termin na zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok upłynął 15 lipca 2019 roku w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest taki sam jak kalendarzowy. Termin uzupełnienia sprawozdań wyznaczono do końca września 2019 roku. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego bez względu na to, czy była uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie. Jeśli organizacja będzie się uchylać od dopełnienia obowiązku sprawozdawczego, tj. nie zamieści zaległych sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO wystąpi do sądu rejestrowego o pozbawienie organizacji statusu organizacji pożytku publicznego (zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Instrukcja zamieszczania sprawozdań za 2018 rok jest dostępna na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.