Programy miejskie

Programy społeczno-oświatowe

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2025
 2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016-2025
 3. Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Kościan na lata 2016-2018
 4. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 roku
 5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 6. Program współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi
 7. Pomoc Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościana
 2. Programy ochrony środowiska dla miasta Kościana na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
 3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r.
 4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Kościana na lata 2011-2032
 5. Program założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościana
 6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich” sp. z o.o. na lata 2017-2019 

Programy inwestycyjne

 1. Wieloletni Plan Inwestycji Drogowych
 2. Miejski Program Przebudowy i Remontów Chodników

Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

 1. Wizja strategiczna dla miasta Kościana
 2. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana 2010-2015
 3. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji
 4. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kościana
 5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościan na lata 2015-2019
 6. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r
 7. Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027

Turystyka i zabytki

 1. Strategia Rozwoju Turystyki
 2. Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Kościana na lata 2014-2017
 3. Gminna ewidencja zabytków 2014