Programy UE

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO.

1. CELE:
1) rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach, oparte na współpracy profesjonalnych służb i instytucji zajmujących się problemem przemocy.
2) zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej, ochrony ofiar przemocy domowej oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Miasta Kościana.


2. ZADANIA:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie miasta Kościana,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,
6) opracowanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami, zajmującymi się problemami przemocy domowej,
7) cyklicznie ( nie rzadziej niż raz na dwa miesiące ) spotkania mające na celu usprawnienie dotychczasowych działań i kształtowanie polityki pomocowej na terenie miasta Kościana,
8) tworzenie grup diagnostyczno pomocowych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach,
9) zapewnienie merytorycznego wsparcia w trudnych przypadkach zgłoszonych przez grupy diagnostyczno pomocowe,
10) opracowanie wieloletniej strategii przeciwdziałania przemocy domowej,
11) monitorowanie i ewaluacja programu,
12) sporządzanie sprawozdań i statystyk z działań prowadzonych w danym roku,
13) stworzenie procedur współpracy pomiędzy instytucjami w celu odizolowania ofiar od sprawców przemocy.