Programy UE

Podstawy prawne działania

PODSTAWY  PRAWNE  DZIAŁANIA.

 

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz. U. z 2023 r., poz. 535 ze zmianami).

  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zmianami).

  3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151).

  4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r., poz.1939 ze zmianami).

  5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.– Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2809).

  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U . z 2023 r., poz. 1870).

  7. Uchwała Nr XLVIII/569/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Kościan.

  8. Zarządzenie Nr 883/23 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kościan.

  9. Umowa partnerska o współpracy z dnia 01 września 2011 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kościan a instytucjami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

  10. Uchwała nr XII/136/16. Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Kościan na lata 2016 - 2025”.