Programy UE

Kościan w liczbach


Powierzchnia: 9 km2


Liczba ludności: 23.832 os. (stan na 2021r.)

- w tym w wieku przedprodukcyjnym - 4.297 os.,

- w tym w wieku produkcyjnym - 13.844 os.,

- w tym w wieku poprodukcyjnym - 5.691 os.


Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym [osoba] (stan na 2021r.): 72,1 os.


Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%] (stan na 2021r.): 2,0 %


Liczba podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych, prowadzących wyłącznie indywidulane gospodarstwa rolne): (stan na 31 XII 2022 r.)

Ogółem: 2.987

- w tym sektor publiczny 74,

- w tym sektor prywatny 2.898 (w tym osoby fizyczne 2.318).

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym [szt.] (stan na 2021r.): 2 156,2 szt.

Infrastruktura komunalna

Ludność korzystająca z sieci:

  • wodociągowej 100%
  • kanalizacyjnej 99,5%

Drogi gminne

ogółem: 33,3 km
w tym:

  • drogi utwardzone 25,91 km
Drogi dla rowerów [km] (stan na 2021r.): 14,7 km

Dane statystyczne znajdą Państwo również na stronie Urzędu Statystycznego 

http://poznan.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


Szerokość geograficzna: 52 st. 04’ 40’’ północnej


Długość geograficzna: 16 st. 36’ 12’’ wschodniej


Wysokość: 75-85 m nad poz. morza