Programy UE

Płatny parking przy ulicy Wyszyńskiego

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO, NIEDOZOROWANEGO, PŁATNEGO PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. KS. PRYM. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

1. Regulamin określa zasady ruchu i parkowania pojazdów na terenie parkingu.

2. Parking jest niestrzeżony i niedozorowany.

2.1. Parking jest płatny w godzinach 9:00 - 18:00, z wyjątkiem terminów określonych w punkcie 2.2.
2.2. Parking jest bezpłatny w następujące dni:

a) niedziele,

b) pozostałe dni:

- 1 stycznia – Nowy Rok,

- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

- Wielka Sobota,

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1 maja – Święto Państwowe,

- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada – Wszystkich Świętych,

- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego, niedozorowanego, płatnego parkingu (dalej: Korzystający z parkingu) akceptuje postanowienia Regulaminu, w tym także Cennika opłat parkingowych, i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

4. Parkowanie pojazdów na terenie parkingu dozwolone jest tylko na odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach parkingowych.

5. Parkowanie na parkingu możliwe jest tylko po uprzednim wykupieniu biletu parkingowego w jednym z dwóch urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkometrów), które znajdują się na terenie parkingu lub poprzez aplikację mobilną służącą do wniesienia opłat za postój pojazdu na parkingu.

6. Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

7. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla planowanego czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych na parkometrze.

8. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest bilet parkingowy, wydany przez urządzenie do pobierania opłat parkingowych (parkometr) lub aplikację mobilną służącą do wniesienia opłat za postój pojazdu na parkingu, po uiszczeniu opłaty parkingowej, zawierający, kwotę wniesionej opłaty oraz czas opłaconego postoju. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służb kontrolnych.

9. W przypadku, gdy jeden z parkometrów jest niesprawny, Korzystający z parkingu ma obowiązek uiścić opłatę parkingową, o której mowa w punkcie 7, w drugim działającym parkometrze lub poprzez aplikację mobilną służącą do wniesienia opłat za postój pojazdu na parkingu.

10. W sytuacji, gdy dwa parkometry zlokalizowane na parkingu nie działają, Korzystający z parkingu zwolniony jest z opłaty parkingowej w czasie niesprawności obu urządzeń.

11. Na parkingu nie są honorowane opłaty wniesione w Strefie Płatnego Parkowania Kościan, a opłacie podlega każde zajęte miejsce na parkingu.

12.1. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do zapłaty kary:

a) za brak biletu lub nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub za przekroczony czas parkowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu kary, w kwocie zgodnej z Cennikiem opłat parkingowych,

b) w przypadku niewniesienia kary, o której mowa w ppkt a), w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zawiadomienia o nałożeniu kary, w kwocie zgodnej z Cennikiem opłat parkingowych.

12.2. Cennik opłat parkingowych, o którym mowa w punkcie 12.1. znajduje się na tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie parkingu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana - www.koscian.pl.

13. Karę, o której mowa w punkcie 12.1. uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie  (zawiadomieniu)  wystawionym przez służby kontrolne.

14. Nieopłacona w terminie kara, o której mowa w punkcie 12.1. będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu, uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPIK w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

15. Przebywanie osób na parkingu jest dozwolone wyłącznie w związku z wjazdem, parkowaniem lub wyjazdem pojazdów.

16. Właściciel parkingu może zarządzić czasowe zamknięcie parkingu bez możliwości wjazdu lub wyjazdu pojazdów (np. w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub konieczności ewakuacji, itp.).

17. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem, że maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 10 km/h.

18. Każdy użytkownik jest zobowiązany:

a) przestrzegać zasad ruchu drogowego obowiązującego na terenie parkingu,

b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż.,

c) ustawić parkowany pojazd na środku miejsca parkingowego (nie dotyczy motocykli),

d) zapewnić unieruchomienie pojazdu w trakcie postoju,

e) zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą,

f) zapewnić odpowiednią czułość urządzeń alarmowych pojazdu tak, aby uruchamiały się one tylko w uzasadnionych przypadkach,

g) niezwłocznie zawiadomić Właściciela parkingu o każdym zauważonym wypadku lub kolizji z udziałem pojazdu lub innym podobnym zdarzeniu, w którym doszło do uszkodzenia mienia lub szkody na osobie,

h) uiścić opłatę parkingową.

19. Na terenie parkingu zabrania się w szczególności:

a) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających,

b) ruchu i parkowania pojazdami:

- ciężarowymi,

- zawierającymi materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, wybuchowe, żrące i inne podobne,

- niesprawnymi technicznie,

- powodującymi zanieczyszczenie (np. plamy oleju),

c) parkowania pojazdów poza wyznaczonymi do tego miejscami,

d) pozostawienia pojazdów z włączonym silnikiem,

e) tankowania, naprawiania, wymiany części lub płynów, mycia i odkurzania pojazdów,

f) zaśmiecania,

g) hałasowania (np. poprzez nieuzasadnione używanie klaksonu, głośne odtwarzanie muzyki, itp.),

h) żebrania, kwestowania, akwizycji, sprzedaży obnośnej, rozwieszania i rozprowadzania plakatów, ulotek i ogłoszeń reklamowych,

i) pozostawienia pojazdów w sposób blokujący wyjazd innym pojazdom lub uniemożliwiający dostęp do tych pojazdów.

20. Wszelkie skargi i wnioski w sprawach dotyczących funkcjonowania parkingu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: koscian@koscian.pl.

21. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w procesie naliczania i regulowania opłaty parkingowej należy składać w formie pisemnej w Biurze Parkingu.

22. Niniejszy regulamin nie gwarantuje możliwości zaparkowania z uwagi na ograniczoną ilość miejsc.

23. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH

 

OPŁATY PARKINGOWE

 

Stawka opłaty za pierwszą godzinę parkowania

 

2,40 zł

 

Stawka opłaty za drugą godzinę parkowania

 

2,80 zł

 

Stawka opłaty za trzecią godzinę parkowania

 

3,30 zł

 

Stawka opłaty za czwartą i kolejną godzinę parkowania

 

2,40 zł

 

OPŁATY ABONAMENTOWE

 

Stawka abonamentu miesięcznego dla mieszkańca Kościana

 

30,00 zł

 

Stawka abonamentu miesięcznego dla osób zamieszkałych poza Kościanem

 

100,00 zł

 

KARY

 

Wysokość kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej – płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty

 

50,00 zł

 

Wysokość kary za nieuiszczenie opłaty parkingowej – płatna po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty

 

100,00 zł

 

Wysokość kary za parkowanie ponad czas opłacony – płatna w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty

 

30,00 zł

 

Wysokość kary za parkowanie ponad czas opłacony – płatne po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty

 

100,00 zł

Kara nieopłacona w terminie będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu, uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Korzystający z parkingu zostanie obciążony zarówno kosztem pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPIK jak i ewentualnymi kosztami egzekucji przedsądowej.