Programy UE

Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja Rynku w Kościanie, z ulicą Wrocławską i budynkiem Ratusza.

W Ratuszu przebudowane zostaną wnętrza, część elewacji i strefa wejściowa. W obiekcie udostępnione zostaną nowe przestrzenie dla działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ocieplony zostanie również dach, co pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku i komfortu jego użytkowania. Dzięki temu, realizacja projektu wpłynie na poprawę efektywności funkcjonowania Ratusza w długim okresie.

Prace na Rynku obejmą uporządkowanie przestrzeni, ograniczenie ruchu samochodowego, uzupełnienie zieleni i stworzenie posadzki z infrastrukturą umożliwiającą organizację różnorakich imprez i wydarzeń kulturalnych. Na deptaku w ul. Wrocławskiej prace obejmą uporządkowanie przestrzeni, częściowe zachowanie istniejącej posadzki i dodanie zieleni i mebli miejskich. Wszelkie prace na terenie Rynku i deptaku ul. Wrocławskiej ukierunkowane będą na udostępnienie tych przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac na Rynku i ul. Wrocławskiej przewidziano ponadto budowę oświetlenia ulicznego i iluminacyjnego Rynku, ul Wrocławskiej i Ratusza, budowę kablowych linii zasilających niskiego napięcia, budowę kanalizacji teletechnicznej z kablowymi liniami teletechnicznymi i monitoringiem.

Celem projektu jest zapobieganie negatywnym zjawiskom w sferze społecznej, edukacyjnej i gospodarczej na obszarze  zdegradowanym Miasta Kościana. Cel ten wynika z potrzeb i barier rozwojowych obszaru objętego projektem, do których należą między innymi zły stan i niska funkcjonalność przestrzeni publicznej w obrębie rynku, niewykorzystanie przestrzenie lokalowe w budynku Ratusza oraz niedostosowanie Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Partnerem projektu jest Muzeum Regionalne im. dr Henryka Florkowskiego w Kościanie.

Całkowita wartość projektu to 8 422 149,03 zł, wartość dofinansowania to 5 053 926,09 zł.