Programy UE

Dokumentacja, procedury

UCHWAŁA NR XLVIII/569/23
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 22 czerwca 2023 r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Kościan

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 i poz. 572) i art. 9 a ust 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 i z 2023 r. poz. 289 i 535 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kościan.
§ 2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, zwanego w dalszej treści uchwały Zespołem, powoływani są na czas nieokreślony zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana. Odwołanie członka Zespołu i zmiany w składzie Zespołu dokonywane są w tym samym trybie.
§ 3. Burmistrz Miasta Kościana występuje z wnioskiem do osób kierujących instytucjami, wymienionymi w art. 9a ust 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, o imienne wyznaczenie przedstawicieli tych instytucji do pracy w Zespole, a także może wystąpić do prokuratury oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
§ 4. 1. Burmistrz Miasta Kościana odwołuje członka Zespołu:
1) na umotywowany wniosek członka Zespołu,
2) na umotywowany wniosek przewodniczącego Zespołu,
3) na wniosek osoby kierującej instytucją, która wyznaczyła członka jako przedstawiciela tej instytucji,
4) w przypadku utraty zatrudnienia w instytucji, o której mowa w § 3,
5) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Uzupełnienia składu Zespołu dokonuje się w terminie 30 dni od dnia odwołania członka Zespołu, według zasad obowiązujących przy powołaniu członka Zespołu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 883/23
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 16 sierpnia 2023 r.


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kościan

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z 2023 r. poz. 289 i poz. 535) i § 2 uchwały Nr XLVIII/569/23 Rady Miejskiej Gminy Kościana z dnia 22 czerwca 2023 r. sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję na czas nieokreślony Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej Kościan.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:
1) Aleksandra Kostrzewska – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;
2) Katarzyna Ciesielska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;
3) Rafał Piasecki - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie;
4) Lidia Ziegler - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno - pomocowych;
5) Ireneusz Krzysiak - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie;
6) Radosław Nowak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kościanie;
7) Katarzyna Taciak - przedstawiciel placówki oświatowej w Kościanie, pedagog;
8) Anna Kauch – Galusik - Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Kościanie;
9) Alicja Dudarska – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie;
10) Maria Urbańska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 355/2021 r. Burmistrza Miasta Kościana z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.