Programy UE

30 maja 2022

Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI

Gmina Miejska Kościan realizuje projekt „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

  • Zagospodarowanie Bulwaru Kościańskiego w tym przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego, budowę schodów terenowych, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp, budowę wielopiętrowych układów zieleni.
  • Przebudowę i zagospodarowanie Łazienek Kościańskich obejmuje: rozbiórkę boisk sportowych z asfaltu i tartanu, budowę wielopiętrowych układów zieleni, ukształtowanie góry „Ferfeta”, niwelację terenu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 374 405,01 zł. Dofinasowanie na realizację projektu wynosi 2 868 244,25 zł, a wkład własny Gminy Miejskiej Kościan 506 160,76 zł.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w zakresie realizowanego przez Gminę Miejską Kościan projektu „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” dotyczących projektów unijnych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ).

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych mechanizmów:

formularza dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.