Programy UE

Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów

Już od końca września 2017r. w kościańskich Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 (z klasami dotychczasowego gimnazjum) oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Kościanie ruszy projekt pn „INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ KOŚCIAŃSKICH UCZNIÓW”.

Zakłada on wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, poprzez bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, a także stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas gimnazjalnych.

W szkołach zostaną zorganizowane bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, które będą prowadzili nauczyciele i specjaliści: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, Kółko przyrodnicze – „Badacz Świata”, Kółko fizyczno-astronomiczne – „Sięgaj do gwiazd”, Laboratorium interdyscyplinarne – „Eksperymentatorzy”.

Ponadto najzdolniejsi uczniowie dotychczasowego gimnazjum ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Kościanie będą mogli ubiegać się o 10-miesięczne wsparcie stypendialne.

W ramach projektu realizowane będzie także doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum. Z projektu prowadzone będzie też wsparcie dla nauczycieli w formie szkoleń i studiów podyplomowych.

Projekt będzie realizowany przez cały rok szkolny 2017/18 oraz dwa kolejne lata szkolne, aż do czerwca 2020r.

Gmina Miejska Kościan pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne.

Będzie to kolejny projekt realizowany w z funduszy zewnętrznych, 85% dofinansowania na realizację tego projektu pochodzi z funduszy unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z budżetu państwa, a 5 % to wkład własny gminy.

Łączna wartość projektu to kwota 1.322.900,00 zł, w tym dofinansowanie 1.256.755,00 zł.

Zapisać uczniów na bezpłatne zajęcia będzie można w szkołach, do których uczęszczają Państwa dzieci. O stypendia dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, pytajcie Państwo w kościańskich szkołach nr 1 i 2.

Szczegóły dotyczące projektu uzyskają Państwo również w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana pod nr tel. 65 5126217 lub 65 5121111 w. 313.