Programy UE

Poszukiwani kandydaci do prowadzenia rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 65-511-01-66, 669-250-002, 607-288-003) lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gostyńska 38 w Kościanie.

Obecnie w powiecie kościańskim funkcjonuje 78 rodzin zastępczych – 48 spokrewnionych z dzieckiem, 19 niezawodowych oraz 12 zawodowych w tym 2 specjalistyczne.

W sumie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 121 dzieci. Potrzeby jednak są znacznie większe, zwłaszcza w zakresie rodzin zawodowych.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

- wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,

-przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

- zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe

- pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.