Programy UE

06 marca 2024

Przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bączkowskieg

    Burmistrz Miasta Kościana

o g ł a s z a

szósty  nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działki numer geodezyjny 4469/2, 4469/5, 4470/3 i 4471/2 zapisane w Księdze Wieczystej numer PO1K/00000214/2 oraz 1747/27 zapisaną w Księdze Wieczystej numer PO1K/00038645/7, o łącznej powierzchni 0.4886 ha, położona w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego stanowi własność Gminy Miejskiej Kościan.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana tworząca stosunkowo zwarty, choć nieregularny kompleks działek, niezagospodarowana, zlokalizowana w centralnej części Kościana
w rejonie ulic Księdza Piotra Bączkowskiego i Karola Marcinkowskiego, posiadająca dostęp do drogi publicznej znajduje się w sąsiedztwie obiektów poprzemysłowych, obiektów
o mieszanym charakterze oraz Kanału Obry, łączącego się z Kanałem Kościańskim.

Działka numer geodezyjny 4470/3 obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym
w postaci służebności gruntowej na rzecz każdorazowego właściciela działek numer geodezyjny 1747/20 i 1747/22. Służebność nie wpływa na użytkowanie działki numer geodezyjny 4470/3.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVI/322/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego i kanałem Obry nieruchomość położona jest w jednostce bilansowej 3MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu oraz możliwości przyłączenia się
do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

Nieruchomość zostaje przejęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

 

Cena wywoławcza: 2 931 600,00 zł

Wysokość wadium: 586 320,00 zł

Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie
z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Aktualnie zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059 ze zm.) stawka podatku VAT wynosi 23%.

Cena wywoławcza nie zawiera opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, które zobowiązany będzie uiścić nabywca nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2023 r., drugi w dniu 29 marca 2023 r., a trzeci w dniu 28 czerwca 2023 r., czwarty w dniu 27 września 2023 r. piąty w dniu 17 stycznia 2024r3

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. o godzinie 9ºº

w Urzędzie Miejskim Kościana przy Al. Kościuszki 22 pokój nr 1

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto Urzędu Miejskiego Kościana w Banku Spółdzielczym w Kościanie numer 92 8666 0004 2002 0103 7426 0029 z podaniem numeru geodezyjnego działek, których dotyczy wpłacone wadium.

Wadium winno wpłynąć na konto najpóźniej w dniu 08 maja 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, będzie wypłacane niezwłocznie przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości w przypadku osób prawnych lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto uczestnik reprezentujący osobę prawną bądź osobę fizyczną winien się okazać stosownym pełnomocnictwem sporządzonym w formie aktu notarialnego. Natomiast w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków okazać należy pisemne oświadczenie woli współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub pisemne oświadczenie o nabyciu nieruchomości z majątku osobistego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie wynikające z przepisów powyższej ustawy.

Na nabywcy gruntów, budynków i budowli spoczywa obowiązek podatkowy wynikający
z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70), a w przypadku użytków rolnych z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

Organizator przetargu nie wyraża zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

O miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego Kościana pod numerem telefonu
(65) 512 11 11 wew. 105 lub na stronie internetowej pod adresem http://www.koscian.pl/.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.