Programy UE

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana uprzejmie zawiadamia, że XXII Sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 roku o godz. 13:00 w trybie zdalnym (transmisja będzie dostępna na kanale Urzędu Miejskiego Kościana, na platformie YouTube).

W programie podjęcie uchwał w sprawie:

  • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym,
  • zasad używania herbu Gminy Miejskiej Kościan,
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan na lata 2021-2033,
  • wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w Kościanie Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie,
  • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana.

 

Ponadto w programie sesji sprawozdania: z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościana oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok, z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku, z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2020 roku, sprawozdanie z działalności Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2020 r. oraz raport z realizacji w 2020 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

      
Przewodniczący Rady

Dawid Olejniczak

Transmisja -> tutaj