Programy UE

05 maja 2023

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska Kościan przystąpiła do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, w ramach którego zawartych może zostać do 60 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 686 000,00 zł.

W związku z powyższym od 5 maja 2023 r., uruchomiony został nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie miasta Kościana.

 Dofinansowanie obejmuje:

 1. Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

2. Realizując powyższe zadanie dodatkowo można wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Intensywność dofinansowania:

3. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym  – do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł
  • podwyższonym- do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł
  • najwyższym  – do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 zł.

Termin naboru:

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych jednak nie później niż do dnia 30.09.2025r.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Miejskiej Kościan w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW) za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu(dalej WFOŚiGW w Poznaniu).

 

Sposób składania wniosków:

Szczegółowych informacji udziela i wnioski przyjmuje Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana  (Al. Kościuszki 22 w Kościanie – I piętro, pok. 122, tel. 65 512 18 38, kos@koscian.pl ).


 Realizacja Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kościan
( dane od początku trwania Programu do 29.02.2024 r. )

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 9
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 7
Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 94.526,70 zł

 

 

 

Logo programu
Logo programu