Programy UE

Liga Obrony Kraju w Kościanie

Stowarzyszenie: Liga Obrony Kraju

Zarząd Powiatowy LOK w Kościanie

Pl. Wolności 21

64-000 Kościan

tel. 727 92 33 43

 

www.facebook.com/strzelnica.lok.koscian

e-mail: lokkoscian@gmail.com

Godziny urzędowania: piątki godz.17:00, soboty oraz niedziele

 

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000086818

Cel szczegółowy 1,5%: 64-000 Kościan, Zarząd Powiatowy LOK w Kościanie

 

Na czele Zarządu stoi:

Robert Sekuła - prezes

 

Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Liga Obrony Kraju w Kościanie prowadzi m.in. zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w Klubach:

1. Młodzieżowy Klub Strzelecki

2. Klub Łuczniczy "Obrzanie"

3. Klub Żołnierzy Rezerwy

4. Klub Strzelecki "Amator"

5. Klub Płetwonurków " Triton"

Kluby LOK Kościan prowadzą ciągły nabór nowych członków do klubów, co oznacza, że dołączyć można w dowolnym momencie.

Liga Obrony Kraju w Kościanie organizuje dla społeczeństwa, zwłaszcza dla młodzieży, szereg imprez strzeleckich na strzelnicy LOK w Kościanie, w tym zawody i turnieje strzeleckie, a także Akcje Ferie i Lato z LOK Kościan oraz półkolonie strzeleckie.

 

Cele i zadania statutowe:

LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:

1) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

2) prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,

4) upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia,

5) rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.

 

Cele statutowe LOK osiąga poprzez:

1) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych członków i uczestników imprez, organizowanych przez stowarzyszenie,

2) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

3) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

4) kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej,

5) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,

6) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,

7) popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego i pneumatycznego, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,

8) propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań,

9) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego,

10) szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie kategorii prawa jazdy na pojazdy samochodowe, zdobycie karty rowerowej, motorowerowej i woźnicy, uzyskanie stopni żeglarskich, motorowodnych i w płetwonurkowaniu oraz sportowych kwalifikacji instruktorskich, a ponadto szkolenie w różnych dziedzinach technicznych, jak radiołączności, naprawy sprzętu radiowego i telewizyjnego, modelarstwa, łączności satelitarnej, współczesnych środków łączności, komputerów itp.