Programy UE

Kościan Dziękuje 2013

W 2013 roku wpłynęły trzy wnioski o przyznanie nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”.
Kapituła Nagrody „KOŚCIAN  DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013 roku wyłoniła tegorocznych laureatów. Statuetką „KOŚCIAN  DZIĘKUJE” uhonorowani zostali:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie w dowód uznania za wszechstronną działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą.
  • Pan Bogdan Ludowicz w dowód uznania za konsekwentne promowanie Kościana i fotograficzne dokumentowanie przemian zachodzących w mieście.

Laureaci Kościan Dziękuje 2013: 


I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie jest placówką z wieloletnią tradycją. Zamysły jej utworzenia sięgają 1810 roku, kiedy to burmistrz Kościana Stanisław Niklewicz przedłożył Radzie wniosek o utworzenie w Kościanie szkoły miejskiej wyższego stopnia. Na przełomie XIX/XX wieku założono prywatną Wyższą Szkołę dla Chłopców w Kościanie, którą z dniem 1 września 1920r. upaństwowiono przekształcając w państwowe progimnazjum.
Pierwsza matura odbyła się w 1923r. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 11 kandydatów.
Początkowy profil humanistyczny szkoły nakładał nacisk na eksponowanie języków: polskiego, łacińskiego, greckiego, francuskiego i niemieckiego oraz historii i geografii. Po 1937r. rozszerzony został o matematyczno-fizyczny. We wczesnych latach do szkoły uczęszczało przeciętnie od 200-250 uczniów, wywodzących się z różnych środowisk społecznych, pochodzących z przede wszystkim z powiatu kościańskiego, Kościana, z terenu byłego zaboru pruskiego, z innych części Polski, a także spoza granic Polski.

Działalność szkoły uzupełniał szereg kół zainteresowań i organizacji: m.in. szkolne koło naukowe Towarzystwa Tomasza Zana, powołana w 1925 r. drużyna harcerska im. Bolesława Chrobrego, czy założony w 1923r. Gimnazjalny Klub Sportowy „Hellada”.

W czasie II wojny światowej gmach gimnazjum służył Wermachtowi. Początkowo mieściły się w nim. m.in. magazyny wojskowe. Aula była miejscem najważniejszych zebrań i uroczystości hitlerowskich. Po przebudowie budynek przekazano na niemiecki szpital polowy.  W wyniku działań wojennych w służbie Ojczyźnie oddało swe życie 7 profesorów, 9 uczniów i 45 absolwentów.

W 1948 roku Gimnazjum i Liceum w Kościanie zostało przekształcone na Państwową 11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą. Od roku szkolnego 1957/58 zaczął się nowy etap w dziejach szkoły jako 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego. 30 listopada 1966 roku miała miejsce uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Kościanie imienia Oskara Kolberga.

W roku szkolnym 1969/70 SKS „Hellada” wystąpił z apelem budowy szkolnego boiska sportowego przez uczniów liceum czynem społecznym, w którym przepracowało łącznie 274 godziny robocze.

Do dzisiejszego dnia liceum kultywuje tradycje poprzedników, stara się rozwijać zgodnie ze współczesnymi tendencjami, wprowadza nowoczesne metody nauczania oraz wzbogaca bazę szkoły. Obecnie w szkole uczy się ponad 650 uczniów, a do matury corocznie przystępuje około 300 absolwentów, którzy uzyskują jedne z najwyższych wyników w rejonie OKE Poznań. Zdawalność matury w poprzednich latach wynosiła 100%, co umożliwiało absolwentom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach państwowych w Polsce. Sukcesem są losy absolwentów liceum, np. w 2012 roku - na Uniwersytet Medyczny dostało się 5 uczniów, aż 95% absolwentów studiuje na wyższych uczelniach, z czego 96% na uczelniach państwowych. Są stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji, stypendyści Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uczniowie Liceum uczestniczyli też w projekcie ,,Poławiacze pereł” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. Kościański „Kolberg”  to drzwi do sukcesu, dlatego nauczyciele coraz częściej sięgają po nowoczesne sprzęty prezentacyjne. Warunki, w jakich uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności, talent i zdobywać wiedzę, są na najwyższym poziomie. W szkole działa bezprzewodowy internet, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w rzutniki multimedialne, komputery oraz nagłośnienie, a sale językowe oraz biologiczna dodatkowo w tablice interaktywne. Uczniowie także biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ich wszechstronny rozwój jest możliwy także dzięki realizacji projektów unijnych, współpracy z wyższymi uczelniami: UAM, KUL oraz wymianom zagranicznym ze szkołami partnerskimi.

W maju 2013r. liceum obchodziło znakomity jubileusz 90-lecia pierwszej matury. Przez kilkadziesiąt lat wykształciło wielu młodych ludzi, rozwijając ich umysły i szlifując charaktery, dając przepustkę do znakomitej drogi życiowej.  


Pan Bogdan Ludowicz w swojej twórczości fotograficznej szczególny nacisk kładzie na Kościan. Jest autorem cyklu zdjęć „Postacie wybitnych Kościaniaków” eksponowanych na wystawach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w ukazywaniu kościańskiej flory i fauny. Jest współzałożycielem „Wiadomości Kościańskich” i pisma „Psy – rasy myśliwskie”. Jego fotografie o tematyce związanej z Kościanem wielokrotnie otrzymywały nagrody i wyróżnienia w Warszawie, Poznaniu a także w Niemczech – w Alzey. Jest autorem licznych albumów fotograficznych. Jako rodowity Kościaniak swoją pracą rozsławia miasto, także na stronach internetowych. Wiele uwagi poświęca dokumentowaniu bieżących wydarzeń w Kościanie. Jego zbiory fotograficzne wykorzystywane są przez studentów i młodzież szkolną w trakcie pisania prac. Pan Bogdan Ludowicz w 1992 roku otrzymał nagrodę „Wiadomości Kościańskich” za obiektyw za rok 1992. Od dziesiątek lat bezinteresownie wspiera swoimi zdjęciami i reprodukcjami działalność kościańskich regionalistów. Jest osobowością wybitną. Skromny, uczynny, zawsze chętnie pomaga młodym adeptom dziennikarstwa.