Programy UE

Kościan Dziękuje 2023

Kapituła Nagrody „KOŚCIAN DZIĘKUJE”, na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 roku wyłoniła laureatów nagrody. Statuetką „KOŚCIAN DZIĘKUJE” uhonorowano czworo kandydatów, zasłużonych dla miasta Kościana:

- Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie – za wyjątkową w skali kraju, wieloletnią, wielopokoleniową, bogatą i wielostronną działalność na rzecz szkoły i miasta między innymi poprzez inicjowanie i popieranie badań naukowych i twórczości związanych z historią szkoły i jej absolwentów oraz za materialne wspieranie uczniów i szkoły,

- Pani Małgorzata Andersz – za wypracowanie i realizację strategii budowania spójnego systemu szkolnego zapewniającego wysoką jakość nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie opartego na hasłach: „Nauczanie ku przyszłości” i  „Uczeń jest najważniejszy” oraz za promowanie tożsamości „kolbergowicza” i marki kościańskiego liceum,

- Pan Mirosław Litke – za nacechowane lokalnym patriotyzmem działania gospodarcze i społeczne, dzięki którym Kościan zyskał nowe miejsca pracy i  wpływy podatkowe, za aktywność na rynku mieszkań na wynajem mającą wpływ na poprawę warunków życia wielu mieszkańców oraz za wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym funkcjonowania Basket Club Obra Kościan,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Folplast Kościan – za pięćdziesięcioletnią aktywność sportową na rzecz rozwoju sportu w Kościanie, zaangażowanie w budowanie znakomitej organizacji kultury fizycznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta oraz liczne sukcesy sportowe.

Laureaci Kościan Dziękuje 2023:

Ad. 1. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie 

W kwietniu 1992 r. z inicjatywy Barbary Mizerki – ówczesnej dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie i Jerzego Zielonki – ówczesnego prezesa TMZK odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej stowarzyszenia, w skład której weszli absolwenci i nauczyciele liceum w Kościanie. Przygotowano założenia organizacyjne, następnie w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie.

Pierwszym realizowanym przez Stowarzyszenie projektem była organizacja zjazdu absolwentów w 1993 r. z okazji 70. rocznicy pierwszej matury. W kolejnych latach poszerzono działalność stowarzyszenia o nowe obszary i formy mające na celu wsparcie uczniów i nauczycieli. Odpowiadając na bieżące potrzeby środowiska szkolnego finansowano lub współfinansowano projekty inwestycyjne. Stowarzyszenie włączyło się w organizację procesu kształcenia m.in. poprzez zakup materiałów dydaktycznych: książek oraz filmów. Współfinansowano dodatkowe zajęcia edukacyjne, budowę kortu tenisowego i nagłośnienie auli liceum. Z okazji 80. rocznicy pierwszej matury ufundowano sztandar dla szkoły, a rok później w holu budynku odsłonięto mosiężną tablicę poświęconą pierwszemu patronowi placówki. Organizowano spotkania uczniów z absolwentami szkoły, którzy ukończyli studia humanistyczne lub matematyczno-przyrodnicze.

Od 1998 r. Stowarzyszenie z własnych środków przyznaje nagrody pieniężne dla najlepszych maturzystów. W okresie świąt Bożego Narodzenia na wsparcie finansowe, przekazywane za pomocą szkoły, mogą również liczyć najbardziej potrzebujący uczniowie.

Stałym elementem aktywności członków Stowarzyszenia jest działalność naukowo-badawcza i wydawnicza. Do tej pory ukazało się ponad trzydzieści pozycji książkowych dotyczących historii szkoły, losów nauczycieli i uczniów kościańskiego Gimnazjum i Liceum. Do najważniejszych publikacji należą: kolejne tomy ukazujące się w seriach: „Nasi Profesorowie” i „Nasi Absolwenci”; opracowania historyczne i memoratywne powstałe z okazji jubileuszowych  zjazdów absolwentów: Gimnazjum i Liceum w Kościanie 1920–1993, pod red. Bogusława Polaka; Przywołane z historii, ocalone z pamięci. Gimnazjum i Liceum w Kościanie w latach 1923–2013, pod red. Violetty Julkowskiej; oraz opracowania słownikowe: Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum w latach 1919–1939, przygotowane przez Mariana Koszewskiego, Dyrektorzy kościańskiego liceum w latach 1945–1976, pod red. Czesławy Pogorzelskiej-Albińskiej; Słownik biograficzny absolwentów kościańskiego gimnazjum i liceum z lat 1923–1960 przygotowany przez Zdzisława Wojtczaka. O tragicznym losie pokolenia absolwentów wchodzących w dorosłość w okresie drugiej wojny światowej opowiada książka Kościańscy Kolumbowie pod red. Violetty Julkowskiej i Bartosza Hordeckiego. W 2019 roku powstała książka poświęcona wybitnemu absolwentowi, historykowi prof. Zbigniewowi Wielgoszowi, przygotowana we współpracy Stowarzyszenia z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redagowana przez V. Julkowską. Publikacje Stowarzyszenia stały się okazją do nawiązania kontaktów z innymi stowarzyszeniami absolwentów, między innymi w Poznaniu, Gnieźnie i Szamotułach.

Efekty wspólnej pracy są doceniane przez osoby i organizacje, dla których ważna jest edukacja oraz pamięć o przeszłości i kształcenie kolejnych pokoleń. W 1998 r. Redakcja „Wiadomości Kościańskich” przyznała Stowarzyszeniu Absolwentów nagrodę „Za nieprzeciętność” za zasługi na polu regionalizmu.
W 2013 książka Przywołane z historii, ocalone z pamięci. Gimnazjum i Liceum w Kościanie w latach 1923–2013 otrzymała prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyjątkowa w skali kraju, wieloletnia, wielopokoleniowa, bogata i wielostronna działalność Stowarzyszenia, która odbywa się dzięki zaangażowaniu i aktywności jego członków prowadzonej wyłącznie pro publico bono, jest ze wszech miar godna docenienia w tym jubileuszowym zarówno dla Liceum jak i dla Stowarzyszenia Absolwentów roku.

 

Ad. 2. Pani Małgorzata Andersz - rodowita kościanianka, mgr chemii, manager oświaty, od 2008 roku dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Autorka wielu artykułów dot. oświaty i problematyki edukacyjnej, autorka zadań konkursowych oraz testów określających poziom wiedzy i umiejętności z chemii po gimnazjum. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2014). Wielokrotnie nagradzana przez Burmistrza Miasta Kościana. Pani Małgorzata Andersz jest dyrektorem inspirującym, koordynującym i nadzorującym wszystkie działania podejmowane na rzecz placówki. Szkoła pod jej kierownictwem wypracowała koncepcję pracy opierającej się na dwóch hasłach: „Nauczanie ku przyszłości” oraz „Uczeń jest najważniejszy”. Pani dyrektor posiada wypracowaną strategię w zakresie budowania spójnego szkolnego systemu zapewniania jakości nauczania. Pełniony przez dyrektora nadzór pedagogiczny służy podnoszeniu jakości pracy szkoły i jej postrzeganiu w środowisku lokalnym. Pani Dyrektor podwyższa i doskonali swe kwalifikacje pedagogiczne i kierownicze oraz umiejętności interpersonalne. Kształtuje twórczą atmosferę pracy i inspiruje rozwój zawodowy kadry pedagogicznej. Wspomaga nauczycieli w podejmowaniu nowatorskich działań oraz upowszechnianiu wiedzy i wymianie doświadczeń, współpracując z wyższymi uczelniami, organizacjami i stowarzyszeniami: Patronat Wydziału Biologii UAM nad klasą o profilu biologiczno- chemicznym, Porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Projekt „Klasa akademicka”- współpraca z Instytutem Historii UAM, współpraca z  Wydziałem Fizyki UAM, współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM, współpraca z Wydziałem Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, współpraca z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, udział szkoły w projektach Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus, współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej.

Pani Dyrektor pomaga w kształtowaniu i rozszerzaniu zainteresowań uczniów – ku ich naukowej przyszłości. Zainicjowała realizację projektów zewnętrznych: „Matematyka reaktywacja”, „Szkoła sukcesu”, „e-Szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń”, „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką”, „Poczuj chemię do chemii”, „e-Szkoła – Moja Wielkopolska”, „Wzorowy uczeń”, „Akademia talentów przyrodniczych”, „Uniwersytet Młodych Wynalazców”, co sprawia że liceum jest konkurencyjne na edukacyjnej mapie Wielkopolski, a jego absolwenci przyczyniają się do rozsławiania miasta.

Pani Dyrektor wspiera wymiany międzynarodowe z Alzey, Duisburgiem oraz Izraelem w ramach programu współpracy pt. „Różni a jednak podobni”.

Kieruje liceum inspirując uczniów do rozwijania swoich uzdolnień i predyspozycji naukowych, zgłębiania pasji i wszechstronnego doskonalenia. Uczniowie biorą udział w wielu działaniach naukowych, sportowych i kulturalnych. Z inicjatywy pani Dyrektor odbywają się systematyczne spotkania z wybitnymi osobistościami świata nauki, polityki, sztuki, mediów i biznesu, stwarzające uczniom „Kolberga” innowacyjną możliwość rozwoju intelektualnego oraz poznawania świata. Cyklicznie odbywają się spotkania z wybitnymi absolwentami szkoły. Pani Dyrektor zaproponowała realizację ciekawych projektów i inicjatyw, które integrują młodzież np.: „Spojrzenie na teatr”, „Wymarzony gość”, „Liga klas”, itp. W szkole postawiono na nowoczesność, dokonano wielu remontów i innowacji, w 2016 roku oddane zostało do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Poszerzona została oferta edukacyjna o zajęcia dodatkowe. Pani Dyrektor promuje liceum, dba o jego wizerunek. Dzięki jej zabiegom najzdolniejszym uczniom przyznawane są stypendia dla najlepszego matematyka i najlepszego znawcy Języka Angielskiego. Promuje szkołę poprzez organizację konkursów zewnętrznych dla szkół ponadpodstawowych, wspiera inicjatywy uczniowskie, pomaga uczniom w organizacji koncertów charytatywnych na rzecz chorych dzieci na terenie szkoły, zachęca do działalności wolontarystycznej. W sposób wyróżniający współpracuje ze środowiskiem rodzinnym oraz społecznym. Na terenie liceum stwarza warunki do działań prozdrowotnych. Jest autorką projektu cyklu szkoleń dla uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy. W szkole stwarza sprzyjające warunki nauki dla uczniów niepełnosprawnych. Dzięki współpracy z Radą Rodziców finansowane są m.in. zajęcia z łaciny i grafiki, nagrody, itp.

Wysiłki i współpraca: dyrektora, profesorów, licealistów i ich rodziców  skutkują zdawalnością egzaminu dojrzałości na bardzo wysokim poziomie, sytuują pozycję liceum w bardzo satysfakcjonującej przestrzeni wykresów Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz są dostrzegane i nagradzane podczas wielu olimpiad, konkursów, zawodów.

Pani dyrektor Małgorzata Andersz w sposób odpowiedzialny i kreatywny czuwa nad organizacją, przygotowaniem i przebiegiem pracy szkoły. Kompetentnie i fachowo kieruje procesem edukacyjnym i wychowawczym. Czynnie promuje tożsamość i markę liceum, dzięki czemu szkoła cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w środowisku lokalnym.

 

Ad. 3. Pan Mirosław Litke jest przedsiębiorcą, którego twórcza praca w biznesie miała bezpośredni i znaczący wpływ na rozwój Kościana. Nie bez znaczenia jest także wsparcie życia sportowego naszego miasta. Założona przez pana Litke firma jest jednym ze strategicznych sponsorów Basket Club Obra Kościan i stałym partnerem organizatorów Międzynarodowego Kościańskiego Półmaratonu im. dra Henryka Florkowskiego.

Wsparcie, jakiego Mirosław Litke udziela klubowi i półmaratończykom jest pochodną jego społecznikowskich aktywności i lokalnego patriotyzmu, a możliwe jest dzięki sukcesom, jakie odniósł w biznesie. Podziw budzi droga jaką przeszedł od właściciela rzemieślniczego zakładu działającego w realiach socjalistycznej gospodarki do współtwórcy i prezesa spółek akcyjnych działających z sukcesem na wolnym rynku. Od producenta  niewielkich kotłów grzewczych do krajowego lidera w branży ochrony powietrza. Od zakładu KOTŁOBUD, przez ECO INSTAL po INSTAL FILTER. Tworzone i współtworzone przez Mirosława Litke marki kojarzone są w kraju i poza jego granicami z najwyższej jakości instalacjami odpylania, filtracji i neutralizacji dla energetyki i ciepłownictwa.

Dzięki innowacyjnemu podejściu do działalności gospodarczej i konsekwencji z jaką podążał do celu, Kościan zyskał nowe miejsca pracy, a miejską kasę zasiliły znaczące wpływy z podatków. Z kolei aktywność na rynku mieszkań na wynajem miała wpływ na poprawę warunków życia wielu Kościaniaków. 

Sukcesy firmy potwierdzają liczne nagrody, rosnący portfel zamówień oraz zaproszenie Mirosława Litke do rady nadzorczej Polskiej Izby Ekologii. Zasiadał w niej przez dwie kadencje. Kierowane przez niego firmy aktywnie wspierają także wpływową, polską organizacją biznesową Konfederację Lewiatan.

Przygotowując się do przejścia na emeryturę Mirosław Litke zadbał o umocnienie firmy poprzez fuzję ze spółką BART będącą wiodącym w Polsce integratorem inwestycji przemysłowych, specjalizującą się w systemach odpylania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Połączenie spółek pozwoliło na wykorzystanie wzajemnych synergii oraz dało możliwości rozwoju, niedostępne dla samodzielnie działających podmiotów.  

Ogromne znaczenie dla rozwoju miasta miały inwestycje Mirosława Litke w rynek mieszkań na wynajem. Przedsiębiorca postawił na rewitalizację opuszczonych i niszczejących budynków poprzemysłowych. Niewielkie, a zatem niedrogie w najmie mieszkania powstały w budynkach byłego młyna, magazynów cukrowniczych i tytoniowych oraz nieużytkowanych kamienic.  Miasto, rozumiane jako żywa tkanka społeczna, pozyskało niedostępne przez lata tereny i dało wielu młodym ludziom szanse na usamodzielnienie. Oferta mieszkaniowa Mirosława Litke jest atrakcyjna także dla seniorów i osób samotnych.

Wymienione  działania Mirosława Litke nacechowane są dobrze pojętym lokalnym patriotyzmem gospodarczym i społecznym. Swoje aktywności gospodarcze lokuje w Kościanie, tu tworzy miejsca pracy, tu jego firmy płacą podatki. Kierowane przez niego firmy wspierają Basket Club Obra Kościan, sport dzieci i młodzieży, wydarzenia o charakterze masowym i elitarnym, rozrywkowym i kulturalnym. Suma tych działań dowodzi, że pan Mirosław Litke w pełni zasługuje na otrzymanie Nagrody Miasta Kościana „Kościan dziękuje.”

 

Ad. 4. Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Folplast Kościan jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, organizacją pożytku publicznego, dla którego głównym celem jest propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży. W maju tego roku klub obchodził 50-lecie istnienia.

Główne cele działalności Klubu, realizowane niezmiennie od 1973 roku to:

- rozpowszechnianie piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,

- zwiększenie liczby zawodników czynnie uprawiających piłkę̨ ręczną,

- doskonalenie poziomu sportowego wśród drużyn klubu,

- prowadzenie szkolenia w piłce ręcznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

- propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizację rozgrywek ligowych i innych turniejów sportowych,

- organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży,

- promocja Miasta Kościana.

Początki Klubu sięgają jesieni roku 1972, kiedy to odbyły się pierwsze treningi piłki ręcznej w sali sportowej kościańskiego Liceum Ogólnokształcącego. Inicjatorami powstania klubu byli Piotr Nowakowski i Edward Strzymiński.

Aktualnie spośród przedstawicieli gier zespołowych MKS „Tęcza Folplast” to najwyżej sklasyfikowany klub ze wszystkich działających w powiecie kościańskim, zarówno w rozgrywkach seniorskich, jak i młodzieżowych.

Magnesem przyciągającym do klubu nowe pokolenia są znani w całej Europie wybitni piłkarze ręczni: Bartosz i Michał Jureccy. Obaj swą karierę rozpoczęli w MKS Tęcza Kościan. Co ważne, do dziś utrzymują związek z klubem i rodzinnym miastem. Należy odnotować, że w jubileuszowym roku szczycimy się kolejnym sukcesem Bartosza Jureckiego – tym razem w roli trenera - jakim jest powierzenie mu przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce prowadzenia drużyny narodowej mężczyzn podczas marcowych meczów z Francją w ramach eliminacji do EHF Euro 2024. Chlubimy się olimpijczykami i medalistami mistrzostw świata Bartoszem i Michałem Jureckim, ale równie dumni jesteśmy z tego, że dzięki Klubowi setki, a może już tysiące mieszkańców Kościana grało w piłkę ręczną. To niezaprzeczalny kapitał klubu i naszego miasta.

Międzyszkolny Klub Sportowy TĘCZA Folplast Kościan stwarza młodzieży warunki do aktywności fizycznej i rywalizacji sportowej. Buduje wspólnotę zintegrowaną  wokół szczypiorniaka i zdrowego trybu życia.

Półwieczna aktywność sportowa klubu na rzecz rozwoju sportu w Kościanie, zaangażowanie w budowanie znakomitej organizacji kultury fizycznej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta zasługują na najwyższe uznanie i predestynują Międzyszkolny Klub Sportowy „TĘCZA” Folplast Kościan do otrzymania Nagrody Miasta Kościana „Kościan Dziękuje”.